Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
факультет іноземної філології
кафедра німецької мови

 1. Загальна інформація про курс
Назва курсу, мова викладання Друга іноземна мова (німецька)

Мова викладання – німецька

Викладачі
Зданюк Тетяна Вікторівна, доцент кафедри німецької мови, кандидат педагогічних наук

Яремчук Інна Михайлівна, старший викладач кафедри німецької мови

Братиця Анна Георгіївна, старший викладач кафедри німецької мови

Профайл викладачів https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/zdaniuk-t-v/

https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/iaremchuk-i-m/

 

E-mail: zdanyuk.tetyana@kpnu.edu.ua

inna.jaremtschuk@kpnu.edu.ua

annati77@yahoo.de

Сторінка курсу в MOODLE https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=700
Консультації Згідно графіку консультацій, що розміщений на сайті кафедри німецької мови https://deutsch.kpnu.edu.ua:

Зданюк Т.В. – середа 16.00

Яремчук І.М. – четвер 16.00

Братиця А.Г. – четвер 14.00

 1. Анотація до курсу

Навчальна дисципліна «Друга іноземна мова (німецька)» належить до циклу нормативних навчальних дисциплін, дисциплін професійної підготовки фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньою програмою «Англійська мова і зарубіжна література» з додатковою спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька). Курс вивчається І-й, ІІ-й та ІІІ-й семестри; I семестр завершується заліком; III семестр – екзаменом.

Основними організаційними формами навчання є практичні заняття.

Курс викладається німецькою мовою.

 1. Мета та цілі курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» є формування у студентів лінгвістичної, комунікативної, лінгвокраїнознавчої та професійно-педагогічної компетенції; підготовка висококваліфікованих мотивованих, здатних до самостійного підвищення своєї кваліфікації фахівців-філологів – учителів німецької мови.

 1. Формат курсу

Стандартний курс (очний).

 1. Результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати наступні програмні компетентності навчання:

1.Розуміти усне німецьке мовлення та реагувати на нього за умови здійснення спілкування стандартною та професійною німецькою мовою в середньому у високому темпах.

 1. Закріплення, поглиблення, інтегрування теоретичних знань у процесі їх практичного використання для вирішення конкретних навчальних, розвивальних і виховних завдань у старших класах ЗНЗ.
 2. Знання основних аспектів, пов’язаних з мовним кодом процесу комунікації.

Очікувані програмні результати навчання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 1. Розуміти та враховувати при викладанні німецької мови закономірності розвитку мовних явищ, синтагматичні та парадигматичні відносини між одиницями мовної системи;
 2. Володіти іншомовною мовленнєвою компетентністю в чотирьох видах мовленнєвої діяльності; адаптувати своє мовлення до конкретних умов та ступеня навчання; володіти монологічним та діалогічним мовленням у стандартних ситуаціях спілкування на рівні «кваліфікованого користувача», демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, конекторами;
 3. Вміти висловлюватися швидко і спонтанно без помітних труднощів, пов’язаних з пошуком засобів вираження думки, ефективно і гнучко користуватися другою іноземною мовою (німецькою).
 4. Обсяг і ознаки курсу
 

Найменування показників

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Освітня програма, спеціальність Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)

спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

з додатковою спеціальністю Середня освіта (Мова і література (німецька)

Рік навчання/ рік викладання І-й, ІІ-й
Семестр вивчення І-й, ІІ-й, ІІІ-й
нормативна/вибіркова нормативна
Кількість кредитів ЄКТС 8
Загальний обсяг годин 240
Кількість годин навчальних занять 92 год.
Лекційні заняття
Семінарські заняття
Лабораторні заняття
Практичні заняття I-й семестр  28 год. II-й семестр  44 год. ІІІ-й семестр

20 г.

Самостійна робота I-й семестр   62 год. II-й семестр –  46 год. ІІІ-й семестр 40 год.
Форма підсумкового контролю       залік                                                                                                          екзамен

 

 1. Пререквізити курсу

Навчальна дисципліна «Друга іноземна мова (німецька)» вивчається у тісному взаємозв’язку із «Практикою усного та писемного мовлення англійської мови», «Практичною граматикою англійської мови».

 1. Технічне й програмне забезпечення /обладнання

Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних систем.

 1. Політики курсу

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт: МКР (згідно програми), виконання вправ (тестів), презентації до тем визначених робочою навчальною програмою дисципліни.

Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.

Література. Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

Схема курсу

Тема Форма заняття Матеріали Література,

Інтернет ресурси

Завдання
Семестр I
 

Тема 1. Rund um die Geographie.

 

Практичні заняття,

самостійна робота

 

 

Презентація, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання, література для домашнього читання 

 

 

Літературу до кожної теми див. у робочій програмі навчальної дисципліни.

Вивчення лексики до теми.

Виконання завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

Домашнє читання

 

 

Тема 2. Die Hauptstadt Kyjiw.

 

Практичні заняття, самостійна робота

 

Презентація, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання, література для домашнього читання 

 

Вивчення лексики до теми.

Виконання завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

Домашнє читання

Тема 3. Die sehenswerte Ukraine Практичні заняття, самостійна робота Презентація, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання, література для домашнього читання 

 

Вивчення лексики до теми.

Виконання завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

Домашнє читання

Тема 4. Wirtschaft der Ukraine Практичні заняття, самостійна робота

 

Презентація, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання, література для домашнього читання 

 

Вивчення лексики до теми.

Виконання завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

Домашнє читання

 

Тема 5. Tschornobyl – Chronik einer Katastrophe

Практичні заняття, самостійна робота Презентація, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання, література для домашнього читання 

 

Вивчення лексики до теми.

Виконання завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

Домашнє читання

Тема 6. Berühmte Persönlichkeiten der Ukraine. Практичні заняття, самостійна робота Презентація, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання, література для домашнього читання 

 

Вивчення лексики до теми.

Виконання завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

Домашнє читання

Семестр II
Тема 1. Alles ist  Kunst. Практичні заняття, самостійна робота Презентація, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання, література для домашнього читання 

 

Літературу до кожної теми див. у робочій програмі навчальної дисципліни. Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

Домашнє читання

Тема 2. Museumsbesuch Практичні заняття, самостійна робота

 

Презентація, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання, література для домашнього читання 

 

Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

Домашнє читання

Тема 3. Baustile und Epochen.

 

Практичні заняття, самостійна робота Презентація, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання, література для домашнього читання 

 

Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

Домашнє читання

Тема 4. Das Bildwerk und die Malerei. Практичні заняття, самостійна робота

 

Презентація, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання, література для домашнього читання 

 

Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

Домашнє читання

Тема 5. Musik – Sinfonie des  Lebens.

 

Практичні заняття, самостійна робота Презентація, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання, література для домашнього читання 

 

Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

Домашнє читання

Тема 6. Lies, um zu Leben!

 

Практичні заняття, самостійна робота Презентація, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання, література для домашнього читання 

 

Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

Домашнє читання

Семестр III
 

Тема 1. Freundschaft.

 

Практичні заняття, самостійна робота Презентація, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання, література для домашнього читання 

 

Літературу до кожної теми див. у робочій програмі навчальної дисципліни. Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

Домашнє читання

 

Тема 2. Liebe. Liebe in den Werken der berühmten Dichter. Mutterliebe ist grenzenlos. Практичні заняття, самостійна робота

 

Презентація, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання, література для домашнього читання 

 

Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

Домашнє читання

Тема 3. Familienleben Практичні заняття, самостійна робота Презентація, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання, література для домашнього читання 

 

Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

Домашнє читання

Тема 4. Kindererziehung. Das Schaffen der positiven Atmosphäre in der Familie. Практичні заняття, самостійна робота

 

Презентація, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання, література для домашнього читання 

 

Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

Домашнє читання

 

 1. Система оцінювання та вимоги
 

 

 

Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Оцінки у 12-бальній шкалі отримані студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи.

Оцінювання на навчальних заняттях для одного модуля переводяться у 60/30-бальну систему за формулою: (Сер. бал. х 0,05 +0,4) х максимальну кількість балів за модуль) Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів

 на навчальних заняттях

Рівні навчальних досягнень Оцінка в балах (за 12-бальною шкалою)  

 

Критерії оцінювання

 

Початковий (понятійний)

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, мовних фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують  відповіді „так” чи „ні”.
2 Студент не достатньо усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти  в підручнику відповідь.
3 Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; виявляє окремі закономірності; робить спроби виконання  вправ і завдань репродуктивного характеру; за допомогою викладача виконує прості вправи за готовим алгоритмом.
 

Середній (репродуктивний)

4 Студент володіє початковими знаннями, здатний виконати вправи і завдання за зразком; орієнтується в термінах, поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.
5 Студент розуміє суть навчальної дисципліни, може дати  визначення понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з підручником, самостійно опрацьовувати  частину навчального матеріалу; виконує прості вправи і завдання за алгоритмом, але окремі висновки є нелогічними та непослідовними.
6 Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево аналізувати мовні явища, робить певні висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час  виконання вправ і завдань за алгоритмом, послуговуватися додатковими джерелами.
 

Достатній (алгоритмічно дієвий)

7 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими поняттями, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати  теоретичні знання у стандартних ситуаціях; самостійно користуватися  додатковими джерелами; правильно використовувати  термінологію; складати таблиці, схеми.
8 Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.
9 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко тлумачить лінгвістичні поняття, категорії; формулює правила; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові навички.
Високий (творчо-професійний) 10 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у нестандартних ситуаціях; може визначати  особливості мовних процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні здобутки лінгвістичної науки; самостійно визначає мету власної діяльності; виконує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи різні мовні явища, процеси.
11 Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні мовні явища, процеси.
12 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності в навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні ситуації та завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й схильності; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах.

Модульний контроль (сума балів за окремий змістовий модуль) проводиться на підставі оцінювання результатів знань студентів після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння матеріалу (теми).

I семестр

Поточний і модульний контроль (100 балів) Сума
Змістовий модуль 1 (75 балів) Самостійна робота  

 

 

100 балів

Поточний контроль        МКР 1

 

50   балів 25 балів       25  балів

 

 

II-III семестри

Поточний і модульний контроль (60 балів) Екзамен Сума
З.М. 1 (47 б.)

 

 

 

 

 

 

(47 балів)

Самостійна робота З.М. 2 (13 б.)

(13 балів)

Самостійна робота  

 

40

 

 

100

Поточний

контроль

МКР 2

 

Поточний контроль МКР 3
30 балів 10 балів 7 балів 5 балів 5 балів 3 бали

Критерії оцінки самостійної роботи.

Контроль за самостійною роботою здійснює викладач на консультаціях. Студенти для виконання завдань самостійної роботи, зазвичай, заводять окремий зошит. Оцінювання виконання кожного завдання самостійної роботи відбувається за 12-бальною шкалою, які згодом переводяться за формулою у відповідну кількість балів, яка передбачена у робочій програмі: у I семестрі – 25 балів, у II семестрі – 7 балів, у III семестрі − 3 бали.

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі екзамену.

Оцінка знань студентів здійснюється за 100 бальною шкалою за такими рівнями та критеріями:

Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни Оцінка за шкалою ЕСТS Рекомендовані системою ЕСТS статистичні значення (у %) Екзаменаційна оцінка за національною шкалою Національна залікова оцінка
90-100 і більше А (відмінно) 10 відмінно  

 

зараховано

82-89 В (дуже добре) 25 добре
75-81 С (добре) 30
67-74 D (задовільно) 25 задовільно
60-66 Е (достатньо) 10
35-59 FX (незадовільно з можливістю повторного складання)  

 

 

незадовільно

 

 

не зараховано

 

 

34 і менше F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)