Курс ««Німецька мова у соціокультурному аспекті»» належить до циклу вибіркових дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців зі спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Мова і література (німецька мова)

         Тип дисципліни: вибіркова дисципліна професійної і практичної підготовки.

 1. Метою викладання навчальної дисципліни «Німецька мова у соціокультурному аспекті» є формування у студентів системи сучасних лінгвокультурологічних знань, переважно про специфіку німецькомовної картини світу і відповідних особливостей мовної поведінки носіїв німецької мови та вмінь застосувати набуті знання в удосконаленні практики іншомовного спілкування, перекладу та в адекватному лінгвокультурологічному аналізі іноземної мови і мовлення.

 

 1. Основними завданнями вивчення дисципліни «Німецька мова у соціокультурному аспекті» є: ознайомити студентів із словниковим складом сучасної німецької мови у всій його різноманітності, з його специфікою у порівнянні з іншими мовами (в першу чергу – з українською), з його територіальною, соціальною і історичною диференціацією. Курс знайомить студентів з проблематикою лексикологічних досліджень у галузі інтеркультурної комунікації, понятійним апаратом, методами лінгвістичного дослідження, з дискусійними проблемами і концепціями, які відображені у найбільш визначних працях вітчизняних та зарубіжних (зокрема, німецьких) лінгвістів. Курс повинен допомогти студенту правильно аналізувати мовний матеріал, осмислити і впорядкувати вже набутий ним у попередніх семестрах вокабуляр і сприяти більш цілеспрямованому, свідомому і систематичному засвоєнню нової лексики.

 

 1. Навчальна дисципліна «Німецька мова у соціокультурному аспекті» спрямована на підготовку вчителя німецької мови. Професійна спрямованість курсу полягає у формуванні в студентів відповідних знань і у виробленні в них відповідних науково-професійних вмінь і навичок. Виходячи з цього, студент повинен

знати: закономірності лексико-семантичної і фразеологічної систем сучасної німецької мови, тенденції їхнього розвитку, обумовлені лінгвістичними і екстралінгвістичними причинами; основні методи дослідження словникового складу мови, висвілені в  монографіях, періодичних виданнях і дисертаціях останнього часу; загальну характеристику сучасного стану словникового складу німецької мови, специфічні його особливості, структурні моделі слів, продуктивні типи і засоби словотвору в сучасній німецькій мові, системний характер  лексики і  закономірності, що обумовлюють її своєрідність на основі поглибленого і усебічного вивчення фактів словникового складу; основні групи безеквівалентної лексики та особливості її перекладу;

уміти: робити самостійні висновки зі спостережень над фактичним мовним матеріалом; аналізувати конкретний мовний матеріал і пояснити найбільш важливі і типові явища в лексиці і фразеології сучасної німецької мови; реферувати наукову літературу, проводити лексикологічний і фразеологічний аналіз тексту; визначати соціальну та територіальну приналежність лексичної одиниці; правильно перекладати безеквівалентну лексику; аналізувати різні типи словників (тлумачний, синонімічний, фразеологічний і ін.).

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  120 годин / 4 кредити ECTS: лекції – 16 годин, семінарські заняття – 24 години, самостійна робота – 80 годин.

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля:

 1. Soziokulturelle Besonderheiten der deutschen Gegenwartssprache.

Erscheinungsformen der deutschen Sprache. Sozial-berufliche Differenzierung des deutschen Wortschatzes. Allgemeine Charakteristik der Sonderlexik und ihre Klassifikation. Fach- und Berufswortschatz; seine Klassifikation und Besonderheiten. Gruppenspezifische Wortschätze (Soziolekte, Slang). Wechselbeziehungen zwischen Sonderlexik und Allgemeinwortschatz.

Die allgemeinen Charakteristiken der Begriffen „Kultur“, „Soziokultur“ in semantischen Theorien. Bedeutungskonstitution des soziokulturellen Wortschatzes: Realienwörter, äquivalentlose Lexik, sprachliche Lakunen, Hintergrundlexik, die konnotierte Lexik. Übersetzungsverfahren für Realien.

 1. Форма підсумкового контролю успішності навчанняЕкзамен.
 2. Викладацький склад: Калинюк Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови.

Рекомендована література

 

 1. Гінка Б. Was ist deutsch? Stereotype und Realität / Б. Гінка. — Тернопіль : Навчальна книга Богдан, 2004. — 248 с.
 2. Гінка Б.І. Скарбничка з германістики: Посібник-порадник для студентів-германістів / Б.І. Гінка. – Тернопіль: Астон, 2002. – 208 с.
 3. Девкин В.Д. Занимательная лексикология немецкого языка. – М: Владос, 1998. – 234 с.
 4. Искоз А. М., Ленкова А.Ф. Лексикология немецкого языка. – 3-е изд., испр.и доп. – Л.: Просвещение, 1970. – 296 с.
 5. Калинюк Т.В. Zu ausgewählten Problemen der deutschen Phraseologie : навчально-методичний посібник / Т.В. Калинюк. – Кам’янець-Подільський: Медобори – 2006, 2016. – 128 с.
 6. Навчально-методичний комплекс DU / Бориско Наталія, Брунер Каті, Каспар-Хене Хільтрауд та ін. – Вінниця: «Нова книга», 2013. – 200 с.
 7. Гінка Б.І. Лексикологія німецької мови : лекції та семінари : навч. посіб. для студентів-германістів. Вид. 2-е, переробл. і доп. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка, 2008. – 322 c.
 8. Іванова Л.О. Практикум з усного та писемного німецького мовлення навчально-методичний посібник. / Л.О.Іванова, Т.В. Калинюк. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2009. – 180 с.
 9. Огуй О.Д. Лексикологія німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 416 с.
 10. Kudina O. Die Länder, wo man Deutsch spricht: Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства / O. Kudina. – Вінниця: Нова книга, 2002.– 344 с.
 11. Німецько-український фразеологічний словник. Укл. В.І. Гаврись, О.П. Пророченко. – К.: Рад. шк., 1981.
 12. Institut der Deutschen Sprache Mannheim. – Режим доступу до ресурсу: http://www1.ids-mannheim.de/lexik/uwv/
 13. Linguistik online. – Режим доступу до ресурсу: http://www.linguistik-online.de
 14. Wortbildung fürs Examen. – Режим доступу до ресурсу: http://www.books.google.com.ua/books?isbn=3525265018
 15. Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. – Режим доступу до ресурсу:http://www.dwds.de/
 16. Lexikologie: Die deutsche Gegenwartssprache: Übungsbuch” –
 17. http://kruchenet.ru/lib/Book-10-66.html
 18. academia-moscow.ru/off-line/_books/fragment_3016.pdf
 19. http://www.helpforlinguist.narod.ru/lexikology.html
 20. ref.uz/download.php?id=13380
 21. http://www.leidykla.eu/fileadmin/Kalbotyra_3/59_3/138-146.pdf
 22. http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/germ1/mitarbeiter/busse/mat/Liste-15-
 23. Lexikologie-1-Grundlagen.pdf
 24. http://www.helsinki.fi/~lenk/Lexikologie.htm
 25. http://www.univie.ac.at/iggerm/Lexikologie_der_deutschen_Gegenwartssprache.pdf