Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
факультет  іноземної філології
кафедра німецької мови

 1. Загальна інформація про курс
Назва курсу,

мова викладання

Німецька фразеологія

Мова викладання – німецька

Викладачі Калинюк Тетяна Василівна, завідувач кафедри німецької мови, кандидат педагогічних наук
Профайл викладачів https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/kalyniuk-t-v/
E-mail: kalynka13@ukr.net
Сторінка курсу в MOODLE https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=724
Консультації Згідно графіку консультацій, що розміщений на сайті кафедри німецької мови: середа 15.00

https://deutsch.kpnu.edu.ua/hr-kons-vykl/

 1. Анотація до курсу

«Німецька фразеологія» належить до освітніх компонентів професійної підготовки фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньо-професійною програмою Середня освіта Німецька мова і зарубіжна література з додатковою предметною спеціальністю 014 Середня освіта Мова і література (англійська).  Курс вивчається у 4-му семестрі і завершується заліком.

Основними організаційними формами навчання є лекційні та практичні заняття. На практичних заняттях розглядаються найбільш проблемні питання як у вигляді дискусій, так і у формі доповідей і презентацій студентів, виконанні низки тренувальних вправ.  Курс викладається німецькою мовою.

 1. Мета та цілі курсу

Мета вивчення навчальної дисципліни «Німецька фразеологія»:  ознайомити студентів з теоретичними основами фразеології німецької мови; розвивати навички використання сталих виразів у процесі комунікації;  готувати майбутніх учителів німецької мови з формування комунікативної компетенції учнів закладів загальної середньої освіти.

 1. Формат курсу

Стандартний курс (очний/дистанційний). Навчальним планом передбачені лекції та практичні заняття.

 1. Результати навчання

ПРН 03 Знає мовні норми, соціокультурну ситуацію розвитку іноземної мови, особливості використання мовних одиниць у певному контексті, мовний дискурс художньої літератури й сучасності. 

ПРН 07 Уміє працювати з теоретичними та науково-методичними джерелами (зокрема цифровими), видобувати, обробляти й систематизувати інформацію, використовувати її в освітньому процесі.

ПРН 08 Володіє комунікативною мовленнєвою компетентністю з української та іноземної мови (лінгвістичний, соціокультурний, прагматичний компоненти відповідно до загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти), здатний удосконалювати й підвищувати власний компетентнісний рівень у вітчизняному та міжнародному контексті. 

ПРН 11 Порівнює мовні та літературні факти, явища, визначає їхні подібності й відмінності.

ПРН 17 Забезпечує діалог культур у процесі вивчення іноземної мови та зарубіжної літератури, створює умови для міжкультурної комунікації. 

 1. Обсяг і ознаки курсу
Найменування показників Характеристика навчальної дисципліни
Форма навчання денна
Рік навчання другий
Семестр вивчення ІV
Кількість кредитів ЄКТС 4
Загальний обсяг годин 120
Кількість годин навчальних занять 40
Лекційні заняття 16
Практичні заняття 24
Семінарські заняття
Лабораторні заняття
Самостійна та індивідуальна робота 80
Форма підсумкового контролю залік

 

 1. Пререквізити курсу
 • Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Німецька фразеологія» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: Практика усного та писемного мовлення німецької мови, Практична граматика німецької мови, Практична фонетика німецької мови, Вступ до мовознавства, Лінгвокраїнознавство Німеччини.
 1. Технічне й програмне забезпечення /обладнання

Вивчення курсу не потребує використання спеціального програмного забезпечення.

 1. Політики курсу

Письмові роботи. Очікується, що здобувачі виконають декілька видів письмових робіт (тести) та готуватимуть презентації до тем визначених робочою навчальною програмою.

Відвідання занять. Очікується, що всі здобувачі відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Здобувачі мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку здобувачі зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.

Література. Уся література, яку здобувачі не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Здобувачі заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

Схема курсу

 

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
разом у тому числі
  лекційні заняття практичні заняття семінарські заняття лабораторні заняття самостійна робота індивідуальна робота
Модуль 1
Змістовий модуль 1.

Phraseologie der deutschen Sprache und ihre nationalspezifische Besonderheiten

1. Phraseologismus und Phraseologie: Phraseologie als linguistische Disziplin. Der Begriff und Gegenstand der Phraseologieforschung. Kurze Einführung in die Geschichte der Phraseologieforschung. Der Begriff „Phraseologismus“, „Idiom“. Die Merkmale der Phraseologismen. 23 4 4     15  
2. Die Klassifikationen der Phraseologismen.  16 2 4     10  
3. Paradigmatische Beziehungen in der Phraseologie (Synonymie, Antonymie, Polysemie und Homonymie von Phraseologismen). 16 2 4     10  
4. Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten: ihre Bedeutung, Funktion, national-spezifische Besonderheiten. Antisprichwörter. Geflügelte Worte (Aphorismen und Zitate): Unterschied zwischen Phraseologismus und Sprichwort. Die Eigenschaften des Sprichwortes. Entstehungsquellen von Sprichwörtern. Bereiche des Sprichwortes. Funktionen des Sprichwortes. Sprachspiel mit Sprichwörtern: Antisprichwörter.  Sprichwörtliche Redensarten. Geflügelte Worte (Aphorismen, Losungen, Sentenzen und Zitate). 21 2 4     15  
5. Komparative Phraseologie. Stehende Vergleiche, ihre semantische und stilistische Funktion. Zwillingsformeln: Komparative Phraseologismen und ihre Merkmale.  Phraseologische Eigenschaften und kommunikative Funktionen der komparativen Phraseologismen. Ausdrucksmittel der Bildung der komparativen Phraseologismen, ihre Grundstruktur und Komponenten des Vergleichs. Zwillingsformeln: Bildung und Gebrauch. 16 2 4     10  
6. Phraseologische Sachgruppen (Kernwortfelder), phraseologische Reihen. Die Rolle der Phraseologismen als Stillmittel. 14 2 2     10  
7. Die Übersetzungsmethoden der Phraseologismen.

Didaktisierung der Phraseologie im DaF-Unterricht.

Phraseodidaktik: Gegenstand und Aufgaben. Phraseologischer Dreischritt / eventuell Vierschritt. Übungstypologie.   Sozialformen des Unterrichts. Schwierigkeiten beim Erwerb der Phraseologismen.

14 2 2     10  
Разом за змістовим модулем 1 120 16 24     80  

 

 1. Система оцінювання та вимоги
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку знань здобувачів з окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Оцінки у 12-бальній шкалі отримані здобувачами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи / електронному журналі. 

Оцінювання на навчальних заняттях для одного модуля переводяться у -бальну систему за формулою: (Сер. бал.х 0,05 +0,4) х 15) Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал ставиться 0 балів. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

Модульний контроль (сума балів за окремий змістовий модуль) проводиться на підставі оцінювання результатів знань студентів після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння матеріалу (теми).

Поточний і модульний контроль (60 балів) Сума
Змістовий модуль 1 (60балів) Екзамен  

 

 

100

Поточний контроль МКР СР  

40 балів

40 балів 15 балів 5 балів

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі екзамену.

Оцінка знань студентів здійснюється за 100 бальною шкалою за такими рівнями та критеріями:

Рейтинговаоцінка з навчальноїдисципліни Оцінка за шкалою ЕСТS Рекомендовані системою ЕСТS статистичн і значення (у %) Екзаменаційна оцінка за національною шкалою Національназалікова оцінка
90-100 і більше А (відмінно) 10 відмінно  

 

зараховано

82-89 В (дуже добре) 25 добре
75-81 С (добре) 30
67-74 D (задовільно) 25 задовільно
60-66 Е (достатньо) 10
35-59 FX (незадовільно з можливістю повторного складання)    

 

 

незадовільно

 

 

не зараховано

 

 

34 і менше F (незадовільно з обов’язковимпроведеннямдодатковоїроботищодовивченнянавчальногоматеріалу кредитного модуля)