Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
факультет іноземної філології
кафедра німецької мови

 1. Загальна інформація про курс

 

Назва курсу, мова викладання Німецьке академічне письмо

Мова викладання – німецька

Викладачі Боднарчук Тетяна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри німецької мови
Профайл викладачів https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/bodnarchuk-t-v/
E-mail: bodnarchuk.tetyana@kpnu.edu.ua
Сторінка курсу в MOODLE https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=4499
Консультації Згідно графіку консультацій, що розміщений на сайті кафедри німецької мови https://deutsch.kpnu.edu.ua:

Боднарчук Т.В. – четвер 12.00 – 14.00

 

 1. Анотація до курсу

 

Навчальна дисципліна «Німецьке академічне письмо» належить до обов’язкових компонентів, дисциплін професійної підготовки фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література. Курс вивчається у 2-му семестрі і завершується заліком.

 

Основними організаційними формами навчання є лекційні та практичні заняття. Лекції формують систему основних фонових знань, що стосуються навичок та умінь створювати різноманітні тексти наукового стилю. Практичні заняття закріплюють набуті на лекціях і під час самостійної підготовки знання з курсу, формують у студентів систему поглядів про особливості наукового стилю, виконання різноманітних вправ, спрямованих на розвиток навичок та умінь академічного письма. Курс викладається німецькою мовою.

 

 1. Мета курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Німецьке академічне письмо» є навчити магістрантів як майбутніх викладачів-філологів розуміти та створювати наукові тексти різних жанрів, а також виробити стратегію опанування науковим письмом як видом комплексної діяльності, що має соціальні, когнітивні та мовні особливості.

 

 1. Формат курсу

 

Стандартний курс (очний, заочний)

Навчальним планом передбачені лекції та практичні заняття.

 

 1. Результати навчання

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати:

 

Загальні компетентності:

 • Здатність застосовувати сучасні методи та підходи наукового пошуку для проведення досліджень, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Фахові компетентності

 • Здатність розуміти та використовувати мову, що вивчається в усній та письмовій формах для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах діяльності.
 • Здатність розуміти та створювати зв’язні тексти наукового стилю, а також виробити стратегію оволодіння академічним письмом німецької мови як видом комплексної діяльності.

 

Очікувані результати навчання з дисципліни:

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 • Вміти використовувати німецьку мову в усній та письмовій формі для побудови наукових текстів різних жанрів

 

 1. Обсяг і ознаки курсу

 

Найменування показників    
денна форма навчання заочна форма навчання
Освітня програма, спеціальність Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

Рік навчання/ рік викладання 1 1
Семестр вивчення 2 1-2
нормативна/вибіркова нормативна нормативна
Кількість кредитів ЄКТС 4 4
Загальний обсяг годин 120 120
Кількість годин навчальних занять 40 16
Лекційні заняття 16 6
Практичні заняття 24 8
Семінарські заняття    
Лабораторні заняття    
Самостійна та індивідуальна робота 80 106
Форма підсумкового контролю залік залік

 

 1. Пререквізити курсу

 

Дисципліна «Німецьке академічне письмо» вивчається у тісному взаємозв’язку із практикою усного та писемного мовлення німецької мови, мовознавчими дисциплінами: стилістикою, лексикологією німецької мови та лінгвокраїнознавством.

 

 1. Технічне й програмне забезпечення /обладнання

Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних систем.

 

 1. Політики курсу

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконають різноманітні письмові завдання з німецького академічного письма на практичних заняттях та вправи, призначені для самостійної роботи.

Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.

Література. Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

 

Схема курсу

 

Тема Форма заняття Матеріали Література,

Інтернет ресурси

Завдання
Тема 1. Особливості писемного мовлення. Характерні особливості академічного письма. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація  Літературу до кожної теми див. у робочій програмі навчальної дисципліни та планах практичних занять. Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Тема 2. Німецький академічний стиль та мова. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації.

Тема 3. Наукова лексика. Нові тенденції у розвитку наукової лексики. Академічна граматика та пунктуація. Лекція,

практичні заняття,

самостійна робота

 

Презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації.

Тема 4. Жанри німецького академічного письма. Лекція,

практичні заняття,

самостійна робота

 

Презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Тема 5. Елементи академічного тексту. Заголовок. Анотація. Ключові слова. Лекція,

практичні заняття,

самостійна робота

 

Презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації.

Тема 6. Бібліографія. Наукові статті та тези доповіді. Лекція,

практичні заняття,

самостійна робота

 

Презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Тема 7. Наукові роботи. Структура, Вступ. Розділи. Результати. Висновки. Додатки. Лекції,

практичні заняття,

самостійна робота

 

Презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

 

 1. Система оцінювання та вимоги

 

 

 

 

Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Оцінки у 12-бальній шкалі отримані студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи.

Оцінювання на навчальних заняттях для одного модуля переводяться у -бальну систему за формулою: (Сер. бал. х 0,05 +0,4) х максимальну кількість балів за модуль) Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів

 на навчальних заняттях

Рівні навчальних досягнень Оцінка в балах (за 12-бальною шкалою)  

 

Критерії оцінювання

 

Початковий (понятійний)

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, мовних фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують  відповіді „так” чи „ні”.
2 Студент не достатньо усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти  в підручнику відповідь.
3 Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; виявляє окремі закономірності; робить спроби виконання  вправ і завдань репродуктивного характеру; за допомогою викладача виконує прості вправи за готовим алгоритмом.
 

Середній (репродуктивний)

4 Студент володіє початковими знаннями, здатний виконати вправи і завдання за зразком; орієнтується в термінах, поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.
5 Студент розуміє суть навчальної дисципліни, може дати  визначення понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з підручником, самостійно опрацьовувати  частину навчального матеріалу; виконує прості вправи і завдання за алгоритмом, але окремі висновки є нелогічними та непослідовними.
6 Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево аналізувати мовні явища, робить певні висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час  виконання вправ і завдань за алгоритмом, послуговуватися додатковими джерелами.
 

Достатній (алгоритмічно дієвий)

7 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими поняттями, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати  теоретичні знання у стандартних ситуаціях; самостійно користуватися  додатковими джерелами; правильно використовувати  термінологію; складати таблиці, схеми.
8 Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.
9 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко тлумачить лінгвістичні поняття, категорії; формулює правила; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові навички.
Високий (творчо-професійний) 10 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у нестандартних ситуаціях; може визначати  особливості мовних процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні здобутки лінгвістичної науки; самостійно визначає мету власної діяльності; виконує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи різні мовні явища, процеси.
11 Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні мовні явища, процеси.
12 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності в навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні ситуації та завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й схильності; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах.

 

Самостійна робота (20 балів)

Самостійна робота студента над засвоєнням навчальної дисципліни є необхідним елементом ефективного формування компетентностей та включає вивчення і конспектування питань, що винесені на самостійне опрацювання, критичне осмислення основних термінів та понять за темами дисципліни, підготовка до доповідей, виступів на практичних заняттях.

Основними формами організації контролю за самостійною роботою студентів є: поточний контроль знань студентів, модульний контроль знань, семестровий контроль, тестування, аналіз індивідуальних та групових завдань, виконання вправ, обговорення окремих проблем, визначених самостійною роботою. Особливе значення для здійснення контролю за виконанням студентами самостійної роботи мають консультації.

На самостійне опрацювання виносяться теоретичні теми та проблемні питання, які не стали об’єктом розгляду на лекційних заняттях та практичні завдання до опрацьованих лекційних тем.

 

Модульна контрольна робота (30 балів)

Метою МКР є контроль успішності засвоєння теоретичних знань та практичних вмінь, сформовані в результаті вивчення всього курсу дисципліни.

Модульна контрольна робота виконується у письмовій формі. До її написання допускаються всі студенти. Позитивну оцінку за МКР не рекомендується покращувати. Невиконання МКР оцінюється 0 балів.

Студенти, які за результатами виконання МКР отримали рейтинговий бал менший 60 % від максимальної кількості балів, виділених на цей вид роботи, а також ті, що не з’явилися для її виконання або не виконали її завдань, вважаються такими, що мають академічну заборгованість за результатами поточного контролю, ліквідація якої є обов’язковою.

 

Зразок модульної контрольної роботи.

1.     Охарактеризуйте значення і зміст висновків до наукової статті.

2.     Опишіть відмінності між розширеною анотацією та науковою статтею.

3.     Напишіть анотацію до наукової статті (стаття додається).

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи

 

Кожне питання оцінюється у 10 балів.

0 – 6 балів – початковий (понятійний) рівень – студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, мовних фактів без зв’язку між ними. Студент не достатньо усвідомлює мету завдання, робить спроби знайти способи дій. Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок, може виявляти окремі закономірності.

7-8 балів – середній (продуктивний) рівень – студент володіє початковими знаннями, здатний висловлювати певні теоретичні положення щодо теми, орієнтується в термінах, поняттях, визначеннях, проте самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.. Студент вміє самостійно опрацьовувати частину завдання, але окремі висновки є нелогічними та непослідовними. Студент розуміє основні положення завдання, відповідь може бути правильною.

9 балів – достатній (алгоритмічно-дієвий) рівень – Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал теми питання, оперує базовими поняттями, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними у завданні, може самостійно користуватися додатковими джерелами. Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал, відповідь повна, логічна, обґрунтована, проте з окремими неточностями.

10 балів – високий (творчо-професійний) рівень – студент володіє глибокими та міцними знаннями та використовує їх, робить аргументовані висновки, виявляє ознаки самостійного осмислення проблеми, використовує знання для аналізу різних мовних явищ, процесів. Студент вільно володіє вивченим матеріалом, має системні, дієві знання, використовує широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки, логічно та грамотно викладає матеріал у письмовій формі.

 

Оцінювання навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до Таблиці відповідності шкал оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти:

 

Поточний і модульний контроль (100 балів) Сума
ЗМ 1

Поточний контроль

МКР Самостійна робота  

 

100 балів

50 балів 30 балів 20 балів

 

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі екзамену.

Оцінка знань студентів здійснюється за 100 бальною шкалою за такими рівнями та критеріями:

 

Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни Оцінка за шкалою ЕСТS Рекомендовані системою ЕСТS статистичні значення (у %) Екзаменаційна оцінка за національною шкалою Національна залікова оцінка
90-100 і більше А (відмінно) 10 відмінно  

 

зараховано

82-89 В (дуже добре) 25 добре
75-81 С (добре) 30
67-74 D (задовільно) 25 задовільно
60-66 Е (достатньо) 10
35-59 FX (незадовільно з можливістю повторного складання)    

 

 

незадовільно

 

 

не зараховано

 

 

34 і менше F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)