1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Нові напрями сучасних лінгвістичних досліджень» є: ознайомлення студентів із сучасними новими напрямами лінгвістичних досліджень; розвиток та удосконалення навичок монологічного мовлення; розширення наукового світогляду студентів.

Навчальна дисципліна «Нові напрями сучасних лінгвістичних досліджень» має тісний зв’язок з такими дисциплінами як лексикологія та фразеологія сучасної німецької мови, лінгвокраїнознавство, стилістика, лінгвістика, прагматика тексту.

 1. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни:

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні інноваційні задачі і практичні проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання, здійснювати наукові дослідження та впроваджувати їх результати на практиці.

Загальні компетентності:

 1. Здатність застосовувати сучасні методи наукових досліджень у галузі освіти.
 2. Здатність проведення наукових досліджень на відповідному рівні, пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 3. Знання форм і методів наукового пізнання.
 4. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та інноваційної діяльності.
 5. Вміння застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності .
 6. Здатність генерувати нові ідеї та доводити їх ефективність.
 7. Здатність забезпечувати науково-навчальний процес на засадах комунікативності.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 1. Здатність до критичного осягнення теоретичних проблем сучасної германістики.
 2. Вміння сприймати художні, науково-популярні, публіцистичні та прагматичні тексти, здійснювати науково-методичний аналіз текстів для читання та аудіювання.
 3. Здатність реалізувати комунікативно-навчальну, виховну, розвивальну, освітню, організаторську функції у процесі навчання іноземних мов у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів і вищих навчальних закладах.
 4. Знання основних аспектів, пов’язаних з мовним кодом процесу комунікації.
 5. Вміння розуміти та інтерпретувати лінгвостилістичні явища у текстах різних мовленнєвих жанрів.
 6. Використання основних понять лінгвістики у її системно-структурних зв’язках.

 

 1. Зміст навчальної дисципліни:

Змістовий модуль 1. Новітні досягнення в галузі германістики:

 1. Лінгвістика тексту: предмет, об’єкт та становлення лінгвістики тексту; напрями лінгвістики тексту; методи дослідження тексту;
  • Теорія дискурсу в сучасній лінгвістиці: етапи розвитку теорії дискурсу; аналіз та структура дискурсу; культурна складова дискурсу у зв’язку з поняттями національного менталітету та мовної картини світу;
  • Художній дискурс та його лінгвістична характеристика: поняття художнього дискурсу, особливості та цільова спрямованість художнього дискурсу, тематичний обсяг та стильові особливості художнього дискурсу, характеристика мовних особливостей даного типу дискурсу, домінуючі ознаки художнього дискурсу.

Змістовий модуль 2. Актуальні проблеми лексико- та фразотвору сучасної німецької мови:

 • Новітні дослідження структурно-семантичного та функціонального аспектів фразеологічних одиниць з різним компонентним складом (ФО з ономастичним компонентом; ФО, що містять етнореалії; ФО з кінесичним компонентом; ФО на позначення соціально-економічних реалій;
 • Новітні дослідження, пов’язані з питанням еволюційних процесів сучасної німецької лексики (суспільно-політична лексика, лексика реклами, молодіжна лексика).

Змістовий модуль 3. Cутність, предмет і методи лінгвістичної прагматики

 • Лінгвістична прагматика в структурі сучасної германістики;
 • Предмет, категорії, зв’язки лінгвістичної прагматики з іншими науками;
 • Специфіка вияву семантичних і прагматичних явищ.
 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни (120 годин / 4 кредити ECTS; аудиторна робота 40 год.; самостійна робота – 80 год.)
 2. Форма підсумкового контролю екзамен.
 3. Казимір В.О. – кандидат філологічних наук, доцент

Перелік основної літератури.

 1. Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики : [монографія] / Ф. С. Бацевич. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 281 с.
 2. Бацевич Ф. С. Нариси з лінгвістичної прагматики : [монографія] / Ф. С. Бацевич– Львів : ПАІС, 2010. – 336 с.
 3. Бехта І. А. Прагманастанова художнього тексту і чинник адресата / І. А. Бехта // Лінгвістика. – 2011. − № 1 (22). − С. 151–158.
 4. Піхтовнікова Л. С.  Дискурс притчі у синергетичному аспекті  / Л. С.  Піхтовнікова, І. М. Яремчук  // Синергетика в филологических исследованиях : монография  /  Т. И. Домброван, С. М. Еникеева, Л. С. Пихтовникова и др. ; под общ. ред. проф. Л. С. Пихтов­никовой. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – С. 245–252.
 5. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля, 2006. – 716 с.
 6. Meibauer J. Pragmatik. Eine Einführung. Zweite, verbesserte Auflage / J. Meibauer. – Tübingen : Stauffenburg Verlag, 2008. – 208 S.
 7. Naer N. M. Stilistik der deutschen Sprache / N. M. Naer. − Moskau : Verlag Hochschule, 2006. – 271 S.
 8. Püschel U. Stilpragmatik – Vom praktischen Umgang mit Stil / G. Stickel. – Stilfragen – Berlin, New York : de Gruyter, 1995. – S. 303−328.