Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
факультет
іноземної філології
кафедра німецької мови

 1. Загальна інформація про курс

 

Назва курсу, мова викладання Практика усного та писемного мовлення німецької мови

Мова викладання – німецька

Викладачі Боднарчук Тетяна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри німецької мови
Профайл викладачів https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/bodnarchuk-t-v/
E-mail: bodnarchuk.tetyana@kpnu.edu.ua
Сторінка курсу в MOODLE https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=4384
Консультації Згідно графіку консультацій, що розміщений на сайті кафедри німецької мови https://deutsch.kpnu.edu.ua:

Боднарчук Т.В. – четвер 12.00 – 14.00

 

 

 1. Анотація до курсу

 

Навчальна дисципліна «Практика усного і писемного мовлення німецької мови» належить до циклу обов’язкові компоненти, дисципліни професійної підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література). Курс вивчається у 1 та 2 семестрах і завершується у 1-му семестрі заліком.

Основними організаційними формами навчання є практичні заняття.

Курс викладається німецькою мовою.

 

 1. Мета курсу

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Практика усного та писемного мовлення німецької мови» є формування мовних, мовленнєвих, соціокультурних та навчально-стратегічних компетентностей в оволодінні німецькою мовою у процесі підготовки висококваліфікованих, мотивованих, здатних до автономного підвищення своєї кваліфікації вчителів та викладачів німецької мови.

 

 1. Формат курсу

 

Стандартний курс (очний/заочний)

 

 1. Результати навчання

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати:

 

Загальні компетентності:

 • Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності.
 • Здатність до навчально-наукової діяльності у ситуаціях мультикультурності.

 

Фахові компетентності:

 • Здатність розуміти та використовувати мову, що вивчається в усній та письмовій формах для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах діяльності.
 • Здатність до застосування психофізіологічних механізмів сприйняття усного та писемного німецького та англійського мовлення при роботі з різножанровими та різностильовими текстами.
 • Здатність розуміти та створювати зв’язні тексти наукового стилю, а також виробити стратегію оволодіння академічним письмом німецької мови як видом комплексної діяльності.
 • Здатність визначати та аналізувати особливості граматичної форми, значення та вживання мовних одиниць, зіставляти лексико-граматичні явища іноземної мови з їх еквівалентами у рідній мові.

 

Очікувані результати навчання з дисципліни:

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 • Знати принципи, технології та прийоми аналізу і створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів іноземними мовами.
 • Застосовувати знання німецької мови у чотирьох видах мовленнєвої діяльності; адаптувати своє мовлення до конкретних умов та ступеня навчання.

 

 1. Обсяг і ознаки курсу

 

Найменування показників Характеристика навчального курсу
денна форма навчання заочна форма навчання
Освітня програма, спеціальність освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) (німецька)

освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

Рік навчання/ рік викладання 1 1
Семестр вивчення 1-2 1-2
нормативна/вибіркова нормативна нормативна
Кількість кредитів ЄКТС 7,5 7,5
Загальний обсяг годин 225 255
Кількість годин навчальних занять 108 26
Лекційні заняття    
Практичні заняття 108 26
Семінарські заняття    
Лабораторні заняття    
Самостійна та індивідуальна робота 117 229
Форма підсумкового контролю 1 семестр – залік 1 семестр – залік

 

 1. Пререквізити курсу

 

Дисципліна «Практика усного та писемного мовлення німецької мови» вивчається у тісному взаємозв’язку із мовознавчими дисциплінами, які вивчалися на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: практикою усного та писемного мовлення, практичною граматикою, практичною фонетикою, стилістикою, теоретичною фонетикою, теоретичною граматикою і лексикологією німецької мови, лінгвокраїнознавством та теорією перекладу.

 

 1. Технічне й програмне забезпечення /обладнання

 

Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних систем.

 

 1. Політики курсу

 

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (тести) та готуватимуть презентації до тем визначених робочою навчальною програмою дисципліни.

Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.

Література. Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

 

Схема курсу

 

Тема Форма заняття Матеріали Література,

Інтернет ресурси

Завдання
Семестр 1
Thema 1. Finanzen Практичні заняття,

самостійна робота

 

Презентація, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання, література для домашнього та індивідуального читання  Літературу до кожної теми див. у робочій програмі навчальної дисципліни. Вивчення лексики до теми.

Виконання завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

Домашнє читання

Інивідуальне читання

Thema 2. Psychologie Практичні заняття, самостійна робота

 

Презентація, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання, література для домашнього та індивідуального читання    Вивчення лексики до теми.

Виконання завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

Домашнє читання

Інивідуальне читання

Thema 3. Stadt und Dorf Практичні заняття, самостійна робота Презентація, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання, література для домашнього та індивідуального читання    Вивчення лексики до теми.

Виконання завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

Домашнє читання

Інивідуальне читання

Thema 4. Das Leben in Deutschland und in der Ukraine Практичні заняття, самостійна робота

 

Презентація, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання, література для домашнього та індивідуального читання    Вивчення лексики до теми.

Виконання завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

Домашнє читання

Інивідуальне читання

Семестр 2
Thema 5. Literatur Практичні заняття, самостійна робота Презентація, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання, література для домашнього та індивідуального читання    Вивчення лексики до теми.

Виконання завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

Домашнє читання

Інивідуальне читання

Thema 6. Kunst Практичні заняття, самостійна робота

 

Презентація, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання, література для домашнього та індивідуального читання    Вивчення лексики до теми.

Виконання завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

Домашнє читання

Інивідуальне читання

 

 1. Система оцінювання та вимоги
 

 

 

Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Оцінки у 12-бальній шкалі отримані студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи.

Оцінювання на навчальних заняттях для одного модуля переводяться у -бальну систему за формулою: (Сер. бал. х 0,05 +0,4) х максимальну кількість балів за модуль) Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів

 на навчальних заняттях

Рівні навчальних досягнень Оцінка в балах (за 12-бальною шкалою)  

 

Критерії оцінювання

 

Початковий (понятійний)

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, мовних фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують  відповіді „так” чи „ні”.
2 Студент не достатньо усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти  в підручнику відповідь.
3 Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; виявляє окремі закономірності; робить спроби виконання  вправ і завдань репродуктивного характеру; за допомогою викладача виконує прості вправи за готовим алгоритмом.
 

Середній (репродуктивний)

4 Студент володіє початковими знаннями, здатний виконати вправи і завдання за зразком; орієнтується в термінах, поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.
5 Студент розуміє суть навчальної дисципліни, може дати  визначення понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з підручником, самостійно опрацьовувати  частину навчального матеріалу; виконує прості вправи і завдання за алгоритмом, але окремі висновки є нелогічними та непослідовними.
6 Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево аналізувати мовні явища, робить певні висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час  виконання вправ і завдань за алгоритмом, послуговуватися додатковими джерелами.
 

Достатній (алгоритмічно дієвий)

7 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими поняттями, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати  теоретичні знання у стандартних ситуаціях; самостійно користуватися  додатковими джерелами; правильно використовувати  термінологію; складати таблиці, схеми.
8 Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.
9 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко тлумачить лінгвістичні поняття, категорії; формулює правила; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові навички.
Високий (творчо-професійний) 10 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у нестандартних ситуаціях; може визначати  особливості мовних процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні здобутки лінгвістичної науки; самостійно визначає мету власної діяльності; виконує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи різні мовні явища, процеси.
11 Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні мовні явища, процеси.
12 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності в навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні ситуації та завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й схильності; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах.

 

Критерії оцінювання результатів виконання МКР.

 

Висновок про рівень підготовки здобувачів вищої освіти робиться на підставі результатів виконання завдань модульної контрольної роботи з практики усного та писемного мовлення німецької мови. Підсумкова оцінка виставляється з урахуванням балів, отриманих за всі види завдань. МКР складається з 4-х завдань.

Перше завдання передбачає розуміння тексту/текстів на слух та виконання тестових завдань для контролю розуміння прослуханого.

Друге завдання передбачає перевірку вміння студентів розуміти незнайомий текст без словника та визначати головну думку.

Третє завдання має за мету визначити рівень володіння студентами лексичними та граматичними структурами та коректність їх використання у мовленні.

Мета четвертого (творчого) завдання – перевірити засвоєння лексики студентами та навички її використання у зв’язних висловлюваннях на понадфразовому рівні.

При виконанні МКР з практики усного та писемного мовлення німецької мови студент може набрати максимум 20 балів – по 5 балів за кожне завдання:

5 балів – здобувач вищої освіти при виконанні практичних завдань показав глибокі, ґрунтовні знання навчального матеріалу. Робота має бездоганне мовленнєве та естетичне оформлення.

4 бали – здобувач вищої освіти при виконанні практичних завдань показав міцні знання, але допустив декілька помилок, які не порушують структуру речення.

3 бали – здобувач вищої освіти поверхово засвоїв навчальний матеріал, допустив значні орфографічні, граматичні та лексичні помилки.

2 бали – здобувач вищої освіти допустив велику кількість помилок, не володіє вміннями та навичками мовної та мовленнєвої компетентності.

 

Критерії оцінки самостійної роботи.

Контроль за самостійною роботою здійснює викладач на консультаціях. Здобувачі вищої освіти для виконання завдань самостійної роботи, зазвичай, заводять окремий зошит. Оцінювання виконання кожного завдання самостійної роботи відбувається за 12-бальною шкалою, які згодом переводяться за формулою у відповідну кількість балів – 20 балів.

 

І семестр

 

Поточний і модульний контроль Самостійна робота Сума
Змістовий

модуль 1.

Змістовий модуль 2. МКР  

 

20 балів

 

 

100 балів

30 балів 30 балів 20 балів

 

Змістовий модуль 3 оцінюється у 20 балів.

 

 

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі заліку.

Оцінка знань студентів здійснюється за 100 бальною шкалою за такими рівнями та критеріями:

 

Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни Оцінка за шкалою ЕСТS Рекомендовані системою ЕСТS статистичні значення (у %) Екзаменаційна оцінка за національною шкалою Національна залікова оцінка
90-100 і більше А (відмінно) 10 відмінно  

 

зараховано

82-89 В (дуже добре) 25 добре
75-81 С (добре) 30
67-74 D (задовільно) 25 задовільно
60-66 Е (достатньо) 10
35-59 FX (незадовільно з можливістю повторного складання)    

 

 

незадовільно

 

 

не зараховано

 

 

34 і менше F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)