Зміст навчальної роботи студента під час педагогічної практики складається з таких видів діяльності:

 • ознайомлення із специфікою діяльності школи даного типу (загально­освітньої, ліцею, гімназії тощо);
 • планування навчально-виховного процесу та проведення уроків і по^; закласних заходів німецькою мовою;
 • відвідування та наступний аналіз уроків і позакласних заходів німець­кою мовою;
 • участь у роботі методичного об’єднання вчителів іноземної мови, у семі­нарах студентів-практикантів, у засіданні педагогічної ради школи за ре­зультатами педагогічної практики, у підсумкових заходах з педпрактики.

Зміст позакласної роботи студента-практиканта з німецької мови складається з таких компонентів:

 • вивчення системи роботи вчителя німецької мови, спрямованої на формування в учнів стійкого інтересу до предмета;
 • оволодіння уміннями виховання учнів на уроці засобами німецької мови;
 • опанування знань та вмінь з питань підготовки та проведення позаклас­ної роботи з німецької мови: тижнів німецької мови, бесід, конференцій, диспутів, вечорів, екскурсій; випуск радіогазет, стіннівок німецькою мо­вою; організація клубів дружби з дітьми-носіями німецької мови тощо.

Зміст дослідницької роботи студента-практиканта складається з таких компонентів:

 • вивчення наукової літератури;
 • узагальнення досвіду викладання іноземної мови у школі;
 • наукові спостереження, вивчення досвіду, проведення елементів експе­риментального дослідження за темами курсових або дипломних робіт.

Навчально-виховна робота студентів-практикантів здійсню­ється в три етапи.

На початковому етапі педагогічної практики, що триває п’ять днів, студент-практикант здійснює таку діяльність;

 1. Бере участь у настановній конференції в університеті та у школі.
 2. Знайомиться з класом, вивчає робочий план, журнал, розклад уроків, календарно-тематичний план учителя німецької мови та інші документи.
 3. Обирає тему дослідження.
 4. Складає індивідуальний план роботи педпрактики, узгоджує його з ке­рівниками педпрактики.
 5. Відвідує уроки вчителів, позакласні заходи, бере участь в їх аналізі.
 6. Складає тематичний план серії уроків з німецької мови.
 7. Складає план позакласної роботи з німецької мови.

На основному етапі педагогічної практики студент-практикант

здійснює таку діяльність:

 1. Проводить уроки німецької мови згідно розкладу уроків у закріплено­му за ним класі у присутності вчителя або методиста. (Студента допус­кають до проведення уроків тільки за наявності розгорнутого плану- конспекту уроку, підписаного вчителем або методистом.)
 2. Готує та проводить не менше одного позакласного заходу німецькою мовою, має план-конспект його проведення.
 3. Відвідує уроки, що проводять вчителі німецької мови та студенти- практиканти згідно з розкладом відвідувань та взаємовідвідувань та бере участь в їх аналізі.
 4. Відвідує позакласні заходи з німецької мови, які проводять вчителі та практиканти (не менше трьох заходів), і бере участь в їх аналізі.
 5. Бере участь в методичних семінарах і виступає на них з доповідями.
 6. Проводить дослідницьку роботу за темою курсової або дипломної ро­боти, а також за своїм вибором.

На заключному етапі педагогічної практики студент виконує таку

роботу:

 1. Готує звітні матеріали з педагогічної практики.
 2. Здає звітну документацію керівникам педагогічної-практики для пере­вірки та оцінювання.
 3. Бере участь в підсумкових заходах з педагогічної практики: засіданнях «круглого столу») науково-практичній конференції тощо.