Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
факультет
 іноземної філології
кафедра німецької мови

 1. Загальна інформація про курс

 

Назва курсу,

мова викладання

Практикум німецькомовної прагматики

Мова викладання: німецька/українська

Викладачі Зданюк Тетяна Вікторівна, доцент кафедри німецької мови, кандидат педагогічних наук
Профайл викладачів https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/zdaniuk-t-v/
E-mail: zdanyuk.tetyana@kpnu.edu.ua
Консультації Згідно графіку консультацій, що розміщений на сайті кафедри німецької мови: вівторок 16:00

https://deutsch.kpnu.edu.ua/hr-kons-vykl/

 

 1. Анотація до курсу

 

Навчальна дисципліна «Практикум німецькомовної прагматики» належить до циклу вибіркових дисциплін загальної підготовки фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою-професійної програмою Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти.  Курс вивчається у 1-2 семестрах і завершується заліком.

Основною організаційною формою навчання є практичні заняття. Вони ознайомлюють студентів із основами лінгвопрагматики німецької мови й необхідним мінімумом німецькомовної фахової термінології для розв’язування завдань та практичних проблем у галузі лінгвістики.

Мета та цілі курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни є опанування студентами основних прагматичних концепцій і теорійнімецької мови, специфіки фахової термінології; аналіз сучасних поглядів на різні мовознавчі проблеми; формування у студентів лінгво-прагматичної компетентності аналізувати комунікацію загалом.

 1. Формат курсу

 

Стандартний курс (очний, заочний). Навчальним планом передбачені практичні заняття.

 

 1. Результати навчання

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати:

cпеціальні (фахові) компетентності:

 • Здатність розуміти та використовувати мову, що вивчається в усній та письмовій формах для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах діяльності.
 • Здатність розуміти та створювати зв’язні тексти наукового стилю, а також виробити стратегію оволодіння академічним письмом німецької мови як видом комплексної діяльності.
 • Здатність визначати та аналізувати особливості граматичної форми, значення ти вживання мовних одиниць, зіставляти лексико-граматичні явища іноземної мови з їх еквівалентами у рідній мові.

Очікувані програмні результати навчання:

 • Знати принципи, технології та прийоми аналізу і створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів іноземними мовами.
 • Застосування знання німецької мови у чотирьох видах мовленнєвої діяльності; адаптувати своє мовлення до конкретних умов та ступеня навчання.
 • Вміти використовувати німецьку мову в усній та письмовій формі для побудови наукових текстів різних жанрів.

 

 1. Обсяг і ознаки курсу

 

            Найменування показників Характеристика навчального курсу Характеристика навчального курсу
денна форма навчання заочна форма навчання
Освітня програма, спеціальність Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

Рік навчання/ рік викладання перший  / 2020-2021 перший  / 2020-2021
Семестр вивчення І-ІІ І-ІІ
нормативна/вибіркова вибіркова вибіркова
Кількість кредитів ЄКТС 5 кредитів ЄКТС 5 кредитів ЄКТС
Загальний обсяг годин 150 год. 150 год.
Кількість годин навчальних занять 50 год. 16 год.
Практичні заняття 50 год. 16 год.
Семінарські заняття    
Лабораторні заняття    
Самостійна та індивідуальна робота 100 134
Форма підсумкового контролю залік залік

 

 

 1. Пререквізити курсу

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Практикум німецькомовної прагматики» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: «Практика усного та писемного мовлення німецької мови», «Німецьке академічне письмо», «Теоретичні проблеми сучасної германістики», «Лексикологія німецької мови», «Теоретична граматика німецької мови», «Практична граматика німецької мови».

 

 1. Технічне й програмне забезпечення /обладнання

Вивчення курсу не потребує використання спеціального програмного забезпечення.

 

 1.  Політики курсу

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт.

Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.

Література. Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

 

Схема курсу

 

Тема Форма заняття Матеріали Література,

Інтернет ресурси

Завдання
1. Основні поняття прагматики. Практичні заняття,

самостійна робота

Завдання до практичних

занятть

 

Літературу до кожної теми див. у робочій програмі навчальної дисципліни та планах практичних занять. Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

2. Теорія мовленнєвих актів у сучасній лінгвістиці.

 

Практичні заняття,

самостійна робота

 

Завдання до практичних

занятть

 

  Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

3. Основні мовленнєві акти та способи їх вираження.

 

Практичні заняття,

самостійна робота

 

Завдання до практичних

занятть

 

  Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

4.     Дискурс та його складові.

 

Практичні заняття,

самостійна робота

 

Завдання до практичних

занятть

 

  Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

5.     Альтернативні прагмалінгвістичні теорії.

 

Практичні заняття,

самостійна робота

 

Завдання до практичних

занятть

 

  Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

 

 1. Система оцінювання та вимоги

 

 

 

 

 

Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Оцінки у 12-бальній шкалі отримані студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи.

Оцінювання на навчальних заняттях для одного модуля переводяться у -бальну систему за формулою: (Сер. бал.х 0,05 +0,4) х 15) Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів

 на навчальних заняттях

Рівні навчальних досягнень Оцінка в балах (за 12-бальною шкалою)  

 

Критерії оцінювання

 

Початковий (понятійний)

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, мовних фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують  відповіді „так” чи „ні”.
2 Студент не достатньо усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти  в підручнику відповідь.
3 Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; виявляє окремі закономірності; робить спроби виконання  вправ і завдань репродуктивного характеру; за допомогою викладача виконує прості вправи за готовим алгоритмом.
 

Середній (репродуктивний)

4 Студент володіє початковими знаннями, здатний виконати вправи і завдання за зразком; орієнтується в термінах, поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.
5 Студент розуміє суть навчальної дисципліни, може дати  визначення понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з підручником, самостійно опрацьовувати  частину навчального матеріалу; виконує прості вправи і завдання за алгоритмом, але окремі висновки є нелогічними та непослідовними.
6 Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево аналізувати мовні явища, робить певні висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час  виконання вправ і завдань за алгоритмом, послуговуватися додатковими джерелами.
 

Достатній (алгоритмічно дієвий)

7 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими поняттями, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати  теоретичні знання у стандартних ситуаціях; самостійно користуватися  додатковими джерелами; правильно використовувати  термінологію; складати таблиці, схеми.
8 Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.
9 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко тлумачить лінгвістичні поняття, категорії; формулює правила; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові навички.
Високий (творчо-професійний) 10 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у нестандартних ситуаціях; може визначати  особливості мовних процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні здобутки лінгвістичної науки; самостійно визначає мету власної діяльності; виконує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи різні мовні явища, процеси.
11 Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні мовні явища, процеси.
12 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності в навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні ситуації та завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й схильності; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах.

Модульний контроль проводиться на підставі оцінювання результатів знань студентів після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля.

Метою МКР є контроль успішності засвоєння теоретичних знань та практичних вмінь, сформовані в результаті вивчення всього курсу дисципліни.

Модульна контрольна робота виконується у письмовій формі. До її написання допускаються всі студенти. Позитивну оцінку за МКР не рекомендується покращувати. Невиконання МКР оцінюється у 0 балів.

Модульна контрольна робота складається з 3 завдань. Виконавши усі завдання модульної контрольної роботи студент може отримати максимально  20 балів.

Студенти, які за результатами виконання МКР отримали рейтинговий бал менший 60 % від максимальної кількості балів, виділених на цей вид роботи, а також ті, що не з’явилися для її виконання або не виконали її завдань, вважаються такими, що мають академічну заборгованість за результатами поточного контролю, ліквідація якої є обов’язковою.

Якщо студент не відпрацював пропущені навчальні заняття, не виправив оцінки 0,1,2,3, отримані на практичних заняттях, не виконав модульної контрольної роботи (МКР) він вважається таким, що має академічну заборгованість за результатами поточного контролю.

Пропущені заняття студент має обов’язково відпрацювати. За відпрацьовані практичні заняття нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

Студенту, який не виконав самостійних завдань, не підготувався до практичних занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів.

Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

 

Денна форма навчання
Поточний і модульний контроль (60 балів)
                     Змістовий модуль 1 (100 балів) Разом
Поточний контроль МКР СР  

100 балів

40 балів 20 балів 40  балів

 

Заочна форма навчання
Поточний і модульний контроль (60 балів)
                     Змістовий модуль 1 (100 балів) Разом
Поточний контроль МКР СР  

100 балів

15 балів 20 балів 65 балів

 

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі заліку.

Оцінка знань студентів здійснюється за 100 бальною шкалою за такими рівнями та критеріями:

 

Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни Оцінка за шкалою ЕСТS Рекомендовані системою ЕСТS статистичні значення (у %) Екзаменаційна оцінка за національною шкалою Національна залікова оцінка
90-100 і більше А (відмінно) 10 відмінно  

 

зараховано

82-89 В (дуже добре) 25 добре
75-81 С (добре) 30
67-74 D (задовільно) 25 задовільно
60-66 Е (достатньо) 10
35-59 FX (незадовільно з можливістю повторного складання)    

 

 

незадовільно

 

 

не зараховано

 

 

34 і менше F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)