Метою викладання навчальної дисципліни «Теоретична граматика німецької мови» є ознайомлення студентів з основними принципами та закономірностями граматичної будови сучасної німецької мови, традиційними та новітніми підходами до вирішення проблем теоретичної граматики, формування у майбутніх педагогів основ науково-лінгвістичного мислення; формування вміння застосовувати теоретичні знання з граматики мови для практичного викладання німецької мови в школі та ВНЗ.

Міждисциплінарні зв’язки: вивчається у тісному взаємозв’язку із практикою усного та писемного мовлення німецької мови, практичною граматикою та практичною фонетикою німецької мови, лексикологією, історією мови, стилістикою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретичні відомості з основних розділів морфології та синтаксису німецької мови, а саме: предмет та завдання теоретичної граматики; методи дослідження граматичних явищ; місце теоретичної граматики серед інших лінгвістичних дисциплін;основні лінгвістичні поняття; проблемні питання теорії частин мови; предмет морфології та особливості морфологічної системи сучасної німецької мови; предмет синтаксису та особливості синтаксичної системи сучасної німецької мови.

вміти: оперувати основними граматичними поняттями та застосовувати їх на практиці; аналізувати слово як номінативну одиницю мови і як центральну одиницю морфології та морфему як елементарну значущу частину слова; визначати типи синтетичних та аналітичних граматичних форм та їх місце в граматичному устрої німецької мови; критерії виділення частин мови; здійснювати загальну функціональну характеристику граматичних систем іменника, дієслова, прикметника, прислівника, займенника; проводити синтаксичний аналіз простого та складного німецького речення; аналізувати різні види текстів; користуватися різними типами словників; самостійно складати граматичні тести різних типів; розвивати вміння застосовувати теоретичні знання з граматики мови для практичного викладання німецької мови в школі та вузі; розвивати вміння самостійно обробляти поточну наукову інформацію з граматичних досліджень мови, творчо застосовувати в самостійному науковому дослідженні, а також знаходити в ній елементи, необхідні для втілення у викладацькій практиці.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1 (Особливості морфологічної системи сучасної німецької мови)

Вступ. Предмет і завдання теоретичної граматики. Види граматик. Місце теоретичної граматики серед інших лінгвістичних дисциплін. Основні розділи теоретичної граматики. Основні лінгвістичні поняття. Граматичне значення, граматична форма. Граматична категорія.

Теорія частин мови. Поняття граматичного класу слів. Проблема поділу словникового складу. Принципи класифікації класів слів. Морфологія. Предмет морфології.

Дієслово. Категоріальне значення частини мови “дієслово”. Його місце серед інших частин мови. Принципи класифікації дієслів. Фінітні і інфінітні дієслівні форми.

Дієслово. Граматична категорія часу і категоріальне значення, структура; значення і вживання часових форм. Поле темпоральності. Граматична категорія стану.

Граматична категорія способу дії. Категорія модальності. Теорія валентності. Різні точки зору на валентність.

Іменник. Категоріальне значення частини мови “іменник”. Загальна характеристика його граматичних категорій. Граматичний рід і його особливості в німецькій мові.

Прикметник. Категоріальне значення частини мови “прикметник”. Проблема відмежування прикметника від прислівника. Семантичні класи прикметника і загальна характеристика його граматичних категорій. Синтаксичні функції прикметників, їх поділ. Займенник. Види займенників.

 

Змістовий модуль 2 (Особливості синтаксичної системи сучасної німецької мови)

Синтаксис. Предмет синтаксису. Суть речення. Номінативний та комунікативний аспекти речення. Загальна характеристика речення. Види синтаксичних відносин у реченні. Засоби вираження синтаксичних відносин у реченні: морфологічні форми, службові слова, порядок слів, інтонація. Модальність у реченні.

Поняття про словосполучення. Види словосполучень. Моделювання словосполучень.

Члени речення. Головні члени речення (підмет, присудок). Другорядні члени поширеного речення: додаток, обставина. Члени речення другого рангу: означення, прикладка та їх види. Однорідні члени речення.

Просте речення. Класифікація простих речень.

Складне речення, види складних речень. Складносурядні та складнопідрядні речення.

Текст. Види тексту.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /4 кредити ECTS, з них  16 год. лекційних,  24 год. практичних занять та 80 год. відведено на самостійну роботу студентів.

 

Формою підсумкового контролю успішності навчання є екзамен.

 

Викладання дисципліни забезпечує кандидат педагогічних наук, старший викладач Крецька Юлія Анатоліївна.

Література

  1. Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставительная типология немецкого и русского языков: Учеб. для студ. вузов [Текст] / Б.А. Абрамов / Под. ред. Н.Н. Семенюк, О.А. Радченко, Л.И. Гришаевой – М. : ВЛАДОС, 1999. – 288 с.
  2. Адмони В.Г. Теоретическая грамматика немецкого языка. Строй современного немецкого языка : Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов. [Текст] / В.Г. Адмони. – 4-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 1986. – 336 с.
  3. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології: [навчальне видання ] / За заг. ред. П. Л. Шулик, О.В. Кеби. – Частина ІІІ. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. – 160с.
  4. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології: [навчальне видання ] / За заг. ред. П. Л. Шулик, О.В. Кеби. – Частина ІV. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – 180с.
  5. Шендельс Е.И. Практическая грамматика немецкого языка: Deutsche Grammatik : Morphologie, Syntax, Text : учебник для ин-тов и фак-тов иностр. яз./ Е.И. Шендельс. – 3-е изд., испр. – M. : Высшая школа 1988. – 416 с. – На нем. яз.
  6. Duden: Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. – vom Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion: Prof. Dr. Günther Drosdowski, Dr. Rudolf Köster, Dr. Wolfgang Müller, Dr. Werner Scholze-Stubenrecht, 4., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. – Bibliographisches Institut Mannheim/Wien/Zürich : Dudenverlag. – 1984. – 804 S.