Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
факультет іноземної філології
кафедра німецької мови

 1. Загальна інформація про курс
Назва курсу, мова викладання Практика усного та писемного мовлення німецької мови.

Мова викладання – німецька

Викладачі Гавловська Тетяна Анатоліївна, викладач кафедри німецької мови

Яремчук Інна Михайлівна, старший викладач кафедри німецької мови

Профайл викладачів https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/havlovska-t-a/

https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/iaremchuk-i-m/

E-mail: 99tatiana96@gmail.com

inna.jaremtschuk@kpnu.edu.ua

Сторінка курсу в MOODLE https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=4089
Консультації Згідно графіку консультацій, що розміщений на сайті кафедри німецької мови

https://deutsch.kpnu.edu.ua:

Гавловська Т.А. – вівторок 16.00

Яремчук І.М. – четвер 11.00

 1. Анотація до курсу

Навчальна дисципліна «Практика усного та писемного мовлення німецької мови» належить до циклу вибіркових навчальних дисциплін вільного вибору студента (згідно ОПП п. 2.2.2. Дисципліни професійної підготовки. Вибір за блоками – додаткова предметна спеціальність) для підготовки фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньою програмою «Англійська мова і зарубіжна література» з додатковою предметною спеціальністю „Мова і література (німецька/польська)“. Курс вивчається з III по VIII-й семестри; V, VII семестри завершуються заліками; IV, VI, VIII семестри – екзаменами.

Основними організаційними формами навчання є практичні заняття.

Курс викладається німецькою мовою.

 1. Мета курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Практика усного та писемного мовлення німецької мови» є забезпечення всебічної підготовки висококваліфікованих, мотивованих, здатних до автономного підвищення своєї кваліфікації фахівців – учителів іноземної мови, які володіють комунікативною (німецькомовною) компетенцією, що охоплює мовленнєву, мовну (лінгвістичну) та соціокультурну компетенції; а також вдосконалення володіння необхідними професійними знаннями, вміннями і навичками для роботи у середніх навчальних закладах.

 1. Формат курсу

Стандартний курс (очний). Навчальним планом передбачені практичні заняття.

 1. Результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати:

 

Загальні компетентності:

 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях.
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності.
 • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Здатність формувати в учнів предметні компетентності.
 • Здатність використовувати когнітивно-дискурсивні вміння, спрямовані на сприйняття й породження зв’язних монологічних і діалогічних текстів в усній та письмовій формах (іноземною та державною мовами), володіти методикою розвитку зв’язного мовлення учнів у процесі говоріння і підготовки творчих робіт.
 • Здатність розуміти усне німецьке мовлення та реагувати на нього за умови здійснення спілкування стандартною німецькою мовою та використовувати її у професійній діяльності.
 • Здатність до розуміння основних понять теоретичного курсу німецької мови та вміння використовувати їх у практичній діяльності.
 • Здатність до розуміння основних лінгвокультурних традицій Німеччини та уміння здійснювати іншомовне міжкультурне спілкування.

 

Очікувані результати навчання з дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, студенти повинні:

 • Знати мовні норми, соціокультурну ситуацію розвитку німецької мови, особливості використання мовних одиниць у певному контексті, мовний дискурс художньої літератури й сучасності.
 • Володіти комунікативною мовленнєвою компетентністю з української та німецької мови (лінгвістичний, соціокультурний, прагматичний компоненти відповідно до загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти), бути здатним удосконалювати й підвищувати власний компетентнісний рівень у вітчизняному та міжнародному контексті.
 • Порівнювати мовні та літературні факти, явища, визначати їхні подібності й відмінності.
 • Володіти основами професійної культури, мати здатність створювати й редагувати тексти професійного змісту державною та німецькою мовою.
 • Забезпечувати діалог культур у процесі вивчення німецької мови та зарубіжної літератури, створювати умови для міжкультурної комунікації.

 1. Обсяг і ознаки курсу
 

Найменування показників

Характеристика навчального курсу
денна форма навчання

 

Освітня програма, спеціальність Англійська мова і зарубіжна література,

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

з додатковою предметною спеціальністю Мова і література (німецька/польська)

Рік навчання/ рік викладання ІІ-ІV-й
Семестр вивчення III-VIII-й
Нормативна/вибіркова Вибіркова
Кількість кредитів ЄКТС 27
Загальний обсяг годин 810
Кількість годин навчальних занять 148
Лекційні заняття
Практичні заняття III-й семестр – 74 г. IV-й семестр – 74 г.
Семінарські заняття
Лабораторні заняття
Самостійна робо та індивідуальна робота III-й семестр – 76 г. IV-й семестр – 76 г.
Форма підсумкового контролю заліки (V, VII сем.); екзамени (IV, VI, VIII сем.)

 

  

 1. Пререквізити курсу 

Навчальна дисципліна «Практика усного та писемного мовлення німецької мови» вивчається у тісному взаємозв’язку із «Практикою усного та писемного мовлення англійської мови», «Практичною граматикою англійської мови».

 

 1. Технічне й програмне забезпечення /обладнання

Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних систем.

 

 1. Політики курсу 

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт: МКР (згідно програми), виконання вправ (тестів), написання листів – в межах підготовки до практичних занять.

Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.

Література. Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

Схема курсу

Тема Форма заняття Матеріали Література,

Інтернет ресурси

Завдання
Семестр III
Lektion 1. Wie? Woher? Wann? Практичні заняття,

самостійна робота

 

Аудіоматеріали, тестові завдання,

інтерактивні вправи (interaktive Zusatzübungen) до Lektion 1. (для самоперевірки) 

Літературу до кожної теми див. у робочій програмі навчальної дисципліни. Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

 

Lektion 2. Wie gut kennst du …? Практичні заняття, самостійна робота

 

Аудіоматеріали, тестові завдання,

інтерактивні вправи (interaktive Zusatzübungen) до Lektion 2. (для самоперевірки) 

  Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

 

Lektion 3. Was ist für Sie wichtig? Практичні заняття, самостійна робота Аудіоматеріали, тестові завдання,

інтерактивні вправи (interaktive Zusatzübungen) до Lektion 3. (для самоперевірки) 

  Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

 

Lektion 4. Muss ich heute…? Практичні заняття, самостійна робота

 

Аудіоматеріали, тестові завдання,

інтерактивні вправи (interaktive Zusatzübungen) до Lektion 4. (для самоперевірки) 

  Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

 

Lektion 5.Wo ist…? Практичні заняття, самостійна робота Аудіоматеріали, тестові завдання,

інтерактивні вправи (interaktive Zusatzübungen) до Lektion 5. (для самоперевірки) 

  Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

 

Lektion 6. Was ist dein Problem? Практичні заняття, самостійна робота Аудіоматеріали, тестові завдання,

інтерактивні вправи (interaktive Zusatzübungen) до Lektion 6. (для самоперевірки) 

  Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

 

Семестр IV
Lektion 7. Wohin fahren Sie? Практичні заняття, самостійна робота Аудіоматеріали, тестові завдання,

інтерактивні вправи (interaktive Zusatzübungen) до Lektion 7. (для самоперевірки) 

Літературу до кожної теми див. у робочій програмі навчальної дисципліни. Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

 

Lektion 8. Hast du schon gehört? Практичні заняття, самостійна робота

 

Аудіоматеріали, тестові завдання,

інтерактивні вправи (interaktive Zusatzübungen) до Lektion 8. (для самоперевірки) 

  Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

 

Lektion 9. Warum rufst du nicht an? Практичні заняття, самостійна робота Аудіоматеріали, тестові завдання,

інтерактивні вправи (interaktive Zusatzübungen) до Lektion 9. (для самоперевірки) 

  Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

 

Lektion 10. Passt der Rock? Практичні заняття, самостійна робота

 

Аудіоматеріали, тестові завдання,

інтерактивні вправи (interaktive Zusatzübungen) до Lektion 10. (для самоперевірки) 

  Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

 

Lektion 11. Gehört der Hund Ihnen? Практичні заняття, самостійна робота Аудіоматеріали, тестові завдання,

інтерактивні вправи (interaktive Zusatzübungen) до Lektion 11. (для самоперевірки) 

  Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

 

 

Lektion 12. Regnet es morgen? Практичні заняття, самостійна робота Аудіоматеріали, тестові завдання,

інтерактивні вправи (interaktive Zusatzübungen) до Lektion 12. (для самоперевірки) 

  Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

 

 

 1. Система оцінювання та вимоги
 

 

 

Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Оцінки у 12-бальній шкалі отримані студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи.

 

Оцінювання на навчальних заняттях для одного модуля переводяться у 60/30-бальну систему за формулою: (Сер. бал. х 0,05 +0,4) х максимальну кількість балів за модуль) Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів

 на навчальних заняттях

Рівні навчальних досягнень Оцінка в балах (за 12-бальною шкалою)  

 

Критерії оцінювання

 

Початковий (понятійний)

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, мовних фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують  відповіді „так” чи „ні”.
2 Студент не достатньо усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти  в підручнику відповідь.
3 Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; виявляє окремі закономірності; робить спроби виконання  вправ і завдань репродуктивного характеру; за допомогою викладача виконує прості вправи за готовим алгоритмом.
 

Середній (репродуктивний)

4 Студент володіє початковими знаннями, здатний виконати вправи і завдання за зразком; орієнтується в термінах, поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.
5 Студент розуміє суть навчальної дисципліни, може дати  визначення понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з підручником, самостійно опрацьовувати  частину навчального матеріалу; виконує прості вправи і завдання за алгоритмом, але окремі висновки є нелогічними та непослідовними.
6 Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево аналізувати мовні явища, робить певні висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час  виконання вправ і завдань за алгоритмом, послуговуватися додатковими джерелами.
 

Достатній (алгоритмічно дієвий)

7 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими поняттями, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати  теоретичні знання у стандартних ситуаціях; самостійно користуватися  додатковими джерелами; правильно використовувати  термінологію; складати таблиці, схеми.
8 Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.
9 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко тлумачить лінгвістичні поняття, категорії; формулює правила; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові навички.
Високий (творчо-професійний) 10 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у нестандартних ситуаціях; може визначати  особливості мовних процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні здобутки лінгвістичної науки; самостійно визначає мету власної діяльності; виконує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи різні мовні явища, процеси.
11 Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні мовні явища, процеси.
12 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності в навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні ситуації та завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й схильності; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах.

 

Модульний контроль проводиться на підставі оцінювання результатів знань студентів після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння матеріалу (теми).

 

ІІІ-IV-й семестри:

Поточний і модульний контроль (60 балів) Екзамен Сума
Змістовий

модуль 1

Змістовий модуль 2 МКР Самостійна робота  

 

40

 

 

100

Поточний контроль

20 балів

Поточний контроль

20 балів

10 балів 10 балів

Критерії оцінки самостійної роботи.

Контроль за самостійною роботою здійснює викладач на консультаціях. Студенти виконують пропоновані завдання під час самостійної підготовки після вивчення певної теми на практичному занятті. У разі виникнення питань  звертаються за консультацією до викладача. За необхідності, викладач може винести на самостійне опрацювання студентів частину тем/завдань, що розглядаються на практичних заняттях. Контроль за самостійною роботою здійснює викладач на консультаціях. Оцінювання виконання завдань самостійної роботи відбувається за 12-бальною шкалою, оцінки згодом переводяться за формулою у відповідну кількість балів, яка передбачена у робочій програмі (10 балів).

Підсумковий контроль (іспит)

Завдання іспиту охоплюють всі чотири види мовленнєвої діяльності (рецептивні – аудіювання та читання, та продуктивні – письмо та говоріння) до тем, передбачених Curriculum та навчальною програмою курсу відповідно до рівня володіння мовою.

За кожний вид діяльності нараховується 10 балів, таким чином максимальна кількість балів на іспиті – 40.

Перше завдання:

Аудіювання складається з двох частин.

Аудіювання 1 – прослуховування 5 повідомлень на автовідповідач. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

Аудіювання 2 – прослуховування 5 повідомлень по радіо. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

Максимальна кількість балів – 10

Друге завдання:

Читання складається з 2-х частин, за кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

Максимальна кількість балів – 10

Третє завдання:

Письмо перевіряється здатність написати листа на задану тему за опорними пунктами (6 балів)

– вміння логічного викладу думок (1 бал)

– граматична компетентність (2 бали)

– словниковий запас (1 бал)

Максимальна кількість балів – 10

Четверте завдання:

Говоріння:

– Вміння висловлюватися на задану тему

– Використання відповідних мовних засобів

Максимальна кількість балів – 10.

Менше 24 балів – студент не склав іспит.

 

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі екзамену.

Оцінка знань студентів здійснюється за 100 бальною шкалою за такими рівнями та критеріями:

Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни Оцінка за шкалою ЕСТS Рекомендовані системою ЕСТS статистичні значення (у %) Екзаменаційна оцінка за національною шкалою Національна залікова оцінка
90-100 і більше А (відмінно) 10 відмінно  

 

зараховано

82-89 В (дуже добре) 25 добре
75-81 С (добре) 30
67-74 D (задовільно) 25 задовільно
60-66 Е (достатньо) 10
35-59 FX (незадовільно з можливістю повторного складання)    

 

 

незадовільно

 

 

не зараховано

 

 

34 і менше F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)