Презентація курсу Друга іноземна мова (німецька)

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньою-професійною програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) з другою спеціальністю Середня освіта (Мова і література (німецька) / Середня освіта (Мова і література (польська).

Метою викладання навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» є забезпечення всебічної підготовки висококваліфікованих, мотивованих, здатних до автономного підвищення своєї кваліфікації фахівців – учителів іноземної мови, які володіють комунікативною (німецькомовною) компетенцією, що охоплює мовленнєву, мовну (лінгвістичну) та соціокультурну компетенції; а також вдосконалення володіння необхідними професійними знаннями, вміннями і навичками для роботи у середніх навчальних закладах. Вивчається у тісному взаємозв’язку із Практикою усного та писемного мовлення англійської мови, Практичною граматикою англійської мови.

 1. Згідно з ОПП навчальної дисципліни, студенти повинні оволодіти певними програмними компетентностями навчання:

Загальні компетентності:

 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях.
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності.
 • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Здатність формувати в учнів предметні компетентності.
 • Здатність застосовувати сучасні методи і освітні технології навчання.
 • Здатність використовувати досягнення сучасної науки в практиці навчання іноземної мови.
 • Здатність дотримуватись сучасних мовних норм німецької мови, використовувати різні форми й види комунікації в освітній діяльності, обирати мовленнєві засоби відповідно до стилю і типу тексту.
 • Здатність використовувати комунікативно-дискурсивні вміння, спрямовані на сприйняття й породження зв’язних монологічних і діалогічних текстів в усній та письмовій формах, володіти методикою розвитку зв’язного мовлення учнів в процесі говоріння і підготовки творчих робіт.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, студенти повинні:

 • Знати мовні та мовленнєві норми, соціокультурну ситуацію розвитку німецької мови, особливості використання мовних одиниць у певному контексті.
 • Володіти комунікативною мовленнєвою компетентністю з німецької мови (лінгвістичний, соціокультурний, прагматичний компоненти відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти), бути здатним підвищувати свій компетентнісний рівень у вітчизняному та міжнародному контексті.
 • Порівнювати мовні та літературні факти, явища, визначати їхні подібності й відмінності.
 • Володіти основами професійної культури, мати здатність створювати й редагувати тексти професійного змісту німецькою мовою.
 • Володіти методикою інтегрованого навчання мови, дидактикою багатомовності та методикою роботи в гетерогенному навчальному середовищі.
 • Забезпечувати діалог культур в процесі вивчення німецької мови, створювати умови для міжкультурної комунікації.
 1. Програмою навчальної дисципліни передбачено вивчення шести змістових модулів:

Змістовий модуль 1: 1.1. Wie? Woher? Wann? 1.2. Wie gut kennst du…? 1.3. Was ist für Sie wichtig? 1.4. Muss ich heute…? 1.5. Wo ist…? 1.6. Was ist dein Problem?

Змістовий модуль 2: 2.1. Wohin fahren Sie? 2.2. Hast du schon gehört? 2.3. Warum rufst du nicht an? 2.4. Passt der Rock? 2.5. Gehört der Hund Ihnen? 2.6. Regnet es morgen?

Змістовий модуль 3: 3.1. Was würdest du jetzt gern machen? 3.2. Willst du den Job trotzdem haben? 3.3. Freust du dich auf mich? 3.4. Ist das der Strand, der dir so gefällt? 3.5. Wofür interessierst du dich?

Змістовий модуль 4: 4.1. Wie bleibst du gesund? 4.2. Wer war…? 4.3. Was wäre, wenn? 4.4. Wozu brauchst du das?

Змістовий модуль 5: 5.1. Was könnte das sein? 5.2. Wohin geht die Reise? 5.3. Ist er wirklich schon so alt? 5.4. Von wem wurde… erfunden? 5.5. Wer war der Täter?

Змістовий модуль 6: 6.1. Was liest du da? 6.2. Hättest du anders gehandelt? 6.3. Wie wird die Zukunft werden? 6.4. Wie hast du das geschafft?

 1. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 810 годин / 27 кредитів ECTS, в тому числі: практичні заняття – 324 год., самостійна робота – 486 год.
 2. Форми підсумкового контролю успішності навчання заліки (V, VII сем.); екзамени (IV, VI, VIII сем.).
 3. Викладацький склад: Шмирко О. С., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри німецької мови.
 4. Основна література:
 5. Krenn W., Puchta H. Motive : Kursbuch. München : Hueber Verlag GmbH & Co. KG, 2016. 244 S.
 6. Krenn W., Puchta H. Motive : Arbeitsbuch. München : Hueber Verlag GmbH & Co. KG, 2016. 244 S.
 7. DU I : навчально-методичний комплекс. / Бориско Наталія, Брунер Каті, Каспар-Хене Хільтрауд та ін. Вінниця : «Нова книга», 2009. 452 с.
 8. Боднарчук Т., Крецька Ю. Aufgaben für selbständige Arbeit in Deutsch. Teil I : навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів. Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І.Є., 2016. 52 с.
 9. Aufgaben für selbständige Arbeit in Deutsch : Навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів. Частина ІІ / укладачі Т. Боднарчук, Ю. Крецька. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 100 с.