Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
факультет
 іноземної філології
кафедра німецької мови

 1. Загальна інформація про курс

 

Назва курсу, мова викладання Міжнародна система тестування з іноземної мови

Мова викладання – німецька

Викладачі Лекційні заняття: Зданюк Тетяна Вікторівна, доцент кафедри німецької мови, кандидат педагогічних наук

Практичні заняття: Братиця Ганна Георгіївна, старший викладач кафедри німецької мови

Профайл викладачів https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/zdaniuk-t-v/ https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/zdaniuk-t-v/
E-mail: zdanyuk.tetyana@kpnu.edu.ua

annati77@yahoo.de

Сторінка курсу в MOODLE https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=3789
Консультації Згідно графіку консультацій, що розміщений на сайті кафедри німецької мови https://deutsch.kpnu.edu.ua:

Зданюк Т.В. – середа 16.00-18.00

 

 

 1. Анотація до курсу

 

Навчальна дисципліна «Міжнародна система тестування з іноземної мови» належить до циклу вибіркових дисциплін вільного вибору студента, вибір з переліку підготовки фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література). Курс вивчається у 8-му семестрі і завершується заліком.

Основними організаційними формами навчання є лекційні та практичні заняття. Лекції формують систему основних фонових знань, що стосуються вироблення навичок тестування різних видів діяльності учнів, методологічний підхід до вдосконалення уроку з іноземної мови та вміння визначати рівень комунікативної (усної та письмової) підготовки тих, хто оволодіває іноземною мовою.

Практичні заняття закріплюють набуті на лекціях і під час самостійної підготовки знання з курсу, формують у студентів систему поглядів про основні поняття дисципліни. На практичних заняттях розглядаються найбільш проблемні питання курсу як у вигляді дискусій, так і у формі доповідей і презентацій студентів. Курс викладається німецькою мовою.

 

 1. Мета курсу

 

 • Метою викладання навчальної дисципліни «Новітні стратегії оцінювання» «Міжнародна система тестування з іноземної мови» є комплексна реалізація цілей підходу до вивчення іноземних мов, формування іншомовної компетенції майбутніх вчителів, а саме вироблення навичок щодо тестування різних видів діяльності учнів, методологічний підхід до вдосконалення уроку з іноземної мови та вміння визначати рівень комунікативної (усної та письмової) підготовки тих, хто оволодіває іноземною мовою.

 

 

 1. Формат курсу

 

Стандартний курс (очний)

Навчальним планом передбачені лекції та практичні заняття.

 

 1. Результати навчання

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати:

 

 

 1. Програмні компетентності навчання:

Загальні компетентності:

 • Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях.
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності.
 • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Фахові компетентності спеціальності:

 • Здатність формувати в учнів предметні компетентності.
 • Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання.
 • Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з іноземної мови.
 • Здатність аналізувати особливості сприйняття засвоєння учнями навчальної інформації з метою прогнозу ефективності та корекції навчально-виховного процесу.
 • Здатність реалізовувати ефективні підходи особистісно-орієнтований, діяльнісний, компетентнісний) до викладання іноземної мови на підставі передового вітчизняного та міжнародного досвіду.
 • Здатність дотримуватися сучасних мовних норм (з іноземної та державної мови), володіти іноземною мовою на рівні не нижче С1, використовувати різні форми й види комунікації в освітній діяльності, обирати мовні засоби відповідно до стилю й типу тексту.
 • Здатність доцільно використовувати й створювати сучасне навчально-методичне забезпечення (обладнання) для проведення занять.
 • Здатність до критичного аналізу, діагностики й корекції власної педагогічної діяльності, оцінки педагогічного досвіду (вітчизняного, закордонного) у галузі викладання іноземних мов та зарубіжної літератури з метою професійної саморегуляції й свідомого вибору шляхів вирішення проблем у навчально-виховному процесі.
 • Здатність створювати рівноправний і психологічно позитивний клімат для навчання, організовувати ефективну комунікацію між учасниками освітнього процесу (учні, учителі, батьки та ін.).

 

 

 

 1. Очікувані результати навчання з дисципліни:
 • Знає сучасні філологічні й дидактичні засади навчання іноземної мови та зарубіжної літератури.
 • Обізнаний із елементами теоретичного й експериментального (пробного) дослідження в професійній сфері та методами їхньої реалізації.
 • Має творчо-критичне мислення, творчо використовує різні теорії й досвід (вітчизняний, закордонний) у процесі вирішення соціальних і професійних завдань.
 • Знає державний стандарт загальної середньої освіти, навчальні програми з іноземної мови та зарубіжної літератури для ЗНЗ та практичні шляхи їхньої реалізації в різних видах урочної та позаурочної діяльності.
 • Уміє працювати з теоретичними та науково-методичними джерелами (зокрема цифровими), видобувати, обробляти й систематизувати інформацію, використовувати її в освітньому процесі.
 • Застосовує сучасні методики й технології (зокрема інформаційні) для забезпечення якості навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.
 • Володіє методами й методиками діагностування навчальних досягнень учнів з іноземної мови та зарубіжної літератури; уміє здійснювати педагогічний супровід самовизначення учнів, підготовки до майбутньої професії.
 • Організовує співпрацю учнів (вихованців), ефективно працює в команді (педагогічному колективі освітнього закладу, інших професійних об’єднаннях).
 • Ефективно організовує, аналізує, критично оцінює, несе відповідальність за результати власної професійної діяльності.

 

 

 1. Обсяг і ознаки курсу

 

Найменування показників Характеристика навчального курсу
денна форма навчання заочна форма навчання
Освітня програма, спеціальність Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

з додатковою предметною спеціальністю Середня освіта (Мова і література (англійська)

 
Рік навчання/ рік викладання 4  
Семестр вивчення 8  
нормативна/вибіркова вибіркова  
Кількість кредитів ЄКТС 4  
Загальний обсяг годин 120  
Кількість годин навчальних занять 40  
Лекційні заняття 20  
Практичні заняття 20  
Семінарські заняття    
Лабораторні заняття    
Самостійна та індивідуальна робота 80  
Форма підсумкового контролю залік  

 

 1. Пререквізити курсу

 

Дисципліна ««Міжнародна система тестування з іноземної мови» вивчається у тісному взаємозв’язку із Практикою усного та писемного мовлення німецької мови та Методикою навчання іноземних мов.

 

 1. Технічне й програмне забезпечення /обладнання

 

Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних систем.

 

 1. Політики курсу

 

 

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт та готуватимуть презентації до тем визначених робочою навчальною програмою дисципліни.

Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.

Література. Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

 

Схема курсу

                                                                                                                               

Тема Форма заняття Матеріали Література,

Інтернет ресурси

Завдання
Thema 1. Der gemeinsame europäische Referenzrahmen in seinem politischen und bildungspolitischen Kontext. Warum braucht man GER? Der Ansatz des GERs. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

Презентація Літературу до кожної теми див. у робочій програмі навчальної дисципліни та планах практичних занять. Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Thema 2. Gemeinsame Referenzniveaus der Sprachkompetenz. Gemeinsame Referenzniveaus. Kriterien für Deskriptoren der Referenzniveaus. GER als Hilfsmittel beim Beurteilen und Bewerten. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

Презентація Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Thema 3. Prüfen, Testen und Evaluieren: Lehrer-und Lernerperspektive. Funktionen des Prüfens, Testens und Evaluierens. Begriffliche Festlegung. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

Презентація Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації.

Thema 4. Rahmenbedingungen für das Prüfen, Testen und Evaluieren: Curricula, Kompetenzstandarts. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

Презентація Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Thema 5. Typen der Evaluation: formelle und unformelle Evaluation, Standartisierung, bezugsgruppenorientierte Evaluation, kriteriumsorientierte Evaluation, summative und formative E. Fremdevaluation, Selbstevaluation, Peer-Evaluation. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

Презентація Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації.

Thema 6. Aufgabenformate in Prüfungen. Aufgabenformate und Testkonstrukt. Offene und geschlossene Aufgabenformate. Halboffene Aufgabenformate. Prüfungsziele und Prüfungsaufgaben. Arbeitsanweisung und Situierung der Prüfungsaufgabe Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

Презентація Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Thema 7. Bewertung und Rückmeldung von Prüfungsleistungen. Bewertungsraster/ Kriterienraster. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

Презентація Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації.

Thema 8. Prüfungsaufgaben für den Unterricht: Schreiben, Sprechen, Sprachmittlungskompetenz, sprachliches Wissen, Soziopragmatische und interkulturelle Kompetenzen überprüfen. Prüfungsaufgaben selbst erstellen. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації.

Thema 9. Erfolgschancen bei Prüfungen erhöhen: sinnvolle Strategien vermitteln. Optimierung der eigenen Prüfungspraxis. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації.

Thema 10. Arten des informellen Evaluierens im Unterricht: durch Lehrkraft, durch die Lernenden, Selbstevaluation, Peer-Evaluation. PEP (Praxiserkundigungsprojekte planen). Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації.

 

 

 1. Система оцінювання та вимоги

 

 

 

 

Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Оцінки у 12-бальній шкалі отримані студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи.

Оцінювання на навчальних заняттях для одного модуля переводяться у -бальну систему за формулою: (Сер. бал. х 0,05 +0,4) х максимальну кількість балів за модуль) Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

 

Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів

 на навчальних заняттях

Рівні навчальних досягнень Оцінка в балах (за 12-бальною шкалою)  

 

Критерії оцінювання

 

Початковий (понятійний)

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, мовних фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують  відповіді „так” чи „ні”.
2 Студент не достатньо усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти  в підручнику відповідь.
3 Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; виявляє окремі закономірності; робить спроби виконання  вправ і завдань репродуктивного характеру; за допомогою викладача виконує прості вправи за готовим алгоритмом.
 

Середній (репродуктивний)

4 Студент володіє початковими знаннями, здатний виконати вправи і завдання за зразком; орієнтується в термінах, поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.
5 Студент розуміє суть навчальної дисципліни, може дати  визначення понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з підручником, самостійно опрацьовувати  частину навчального матеріалу; виконує прості вправи і завдання за алгоритмом, але окремі висновки є нелогічними та непослідовними.
6 Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево аналізувати мовні явища, робить певні висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час  виконання вправ і завдань за алгоритмом, послуговуватися додатковими джерелами.
 

Достатній (алгоритмічно дієвий)

7 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими поняттями, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати  теоретичні знання у стандартних ситуаціях; самостійно користуватися  додатковими джерелами; правильно використовувати  термінологію; складати таблиці, схеми.
8 Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.
9 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко тлумачить лінгвістичні поняття, категорії; формулює правила; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові навички.
Високий (творчо-професійний) 10 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у нестандартних ситуаціях; може визначати  особливості мовних процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні здобутки лінгвістичної науки; самостійно визначає мету власної діяльності; виконує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи різні мовні явища, процеси.
11 Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні мовні явища, процеси.
12 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності в навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні ситуації та завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й схильності; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах.

 

         Модульний контроль проводиться на підставі оцінювання результатів знань студентів після вивчення матеріалу з дисципліни.

Метою МКР є контроль успішності засвоєння теоретичних знань та практичних вмінь, сформовані в результаті вивчення всього курсу дисципліни.

Модульна контрольна робота виконується у письмовій формі. До її написання допускаються всі студенти. Позитивну оцінку за МКР не рекомендується покращувати. Невиконання МКР оцінюється у 0 балів.

Студенти, які за результатами виконання МКР отримали рейтинговий бал менший 60 % від максимальної кількості балів, виділених на цей вид роботи, а також ті, що не з’явилися для її виконання або не виконали її завдань, вважаються такими, що мають академічну заборгованість за результатами поточного контролю, ліквідація якої є обов’язковою.

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи:

 

Максимальна кількість балів за написання МКР становить 20 балів.

I завдання — 5 балів

II завдання — 5 балів

ІII завдання — 5 балів

IV завдання — 5 балів

 

20 балів. Студент дає правильні відповіді на 100 %. Усі завдання виконані повністю, без помилок; студент відмінно володіє матеріалом до вивчених тем.

19-17 балів. Студент дає правильні відповіді на 85 – 95 %. При виконанні завдань студент ефективно застосовує системні знання навчального матеріалу та алгоритми їх виконання, але при цьому допускає незначні помилки.

16-14 балів. Студент дає правильні відповіді на 80 – 70 % тестів. При виконанні завдань студент ефективно застосовує системні знання навчального матеріалу та алгоритми їх виконання, але при цьому допускає вже більше помилок.

13-12 балів. Студент дає правильні відповіді на 65 – 60%. При виконанні завдання студент застосовує системні знання навчального матеріалу та алгоритми їх виконання, але при цьому допускає суттєві стилістичні або граматичні помилки. При виконанні практичних завдань студент застосовує навчальний матеріал без достатнього розуміння, припускається значної кількості помилок.

 11 і менше балів. Студент дає правильні відповіді на не менш як на 60 %. Теоретичні і практичні завдання виконати не може. При виконанні завдань припускається досить великої кількості грубих помилок.

 

 

Поточний і модульний контроль (60 балів)
                     Змістовий модуль 1 (100 балів) Разом
Поточний контроль МКР СР  

100 балів

60 балів 20 балів 20  балів

 

 

Оцінка знань студентів здійснюється за 100 бальною шкалою за такими рівнями та критеріями:

 

Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни Оцінка за шкалою ЕСТS Рекомендовані системою ЕСТS статистичні значення (у %) Екзаменаційна оцінка за національною шкалою Національна залікова оцінка
90-100 і більше А (відмінно) 10 відмінно  

 

зараховано

82-89 В (дуже добре) 25 добре
75-81 С (добре) 30
67-74 D (задовільно) 25 задовільно
60-66 Е (достатньо) 10
35-59 FX (незадовільно з можливістю повторного складання)    

 

 

незадовільно

 

 

не зараховано

 

 

34 і менше F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)