Обираємо навчальні дисципліни

Основним інструментом формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти є вибіркові навчальні дисципліни.

Вибір навчальних дисциплін здійснюють здобувачі вищої освіти в межах, передбачених відповідною освітньою (освітньо-професійною/ освітньо-науковою) програмою та навчальним планом підготовки фахівців, в обсязі, що становить не менше як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для вказаного рівня вищої освіти (Закон України «Про вищу освіту», стаття 62, пункт 15).

Порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка регламентує Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція), затверджене вченою радою університету 28 серпня 2020 року (протокол № 8) та введене в дію наказом ректора від 28 серпня 2020 року № 95-ОД (http://kpnu.edu.ua/publichna-informatsiya/).

Відповідно до наказу ректора від 30 листопада 2020 року № 128-ОД «Про організацію вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти денної, заочної форм навчання на 2021-2022 навчальний рік» затверджено переліки навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти на 2021-2022 навчальний рік та каталоги навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти на 2021-2022 навчальний рік, які розміщено на вебсайті університету в рубриці «Студенту» (Вибіркові навчальні дисципліни).

Здобувачі першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти денної та заочної форм навчання здійснюють вибір навчальних дисциплін із каталогів, що розміщені в модульному об’єктно-орієнтованому динамічному навчальному середовищі (MOODLE), до 20 грудня 2020 року.

Людмила Горчак, керівник навчального відділу

До уваги здобувачів!