Формування індивідуальних освітніх траєкторій: питання-відповіді

Що таке індивідуальна освітня траєкторія?

Індивідуальна освітня траєкторія – це персональний шлях реалізації особистісного потенціалу кожного здобувача вищої освіти.

Що є основним інструментом формування індивідуальних освітніх траєкторій?

Основний інструмент формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти – вибіркові навчальні дисципліни. Вибір навчальних дисциплін здійснюють здобувачі вищої освіти в межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом підготовки фахівців, в обсязі, що становить не менше як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для зазначеного рівня вищої освіти.

Яким шляхом можна реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін шляхом:

  • їх вибору з Каталогу навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, який містить навчальні дисципліни, вивчення яких спрямоване на: 1) поглиблення загальних компетентностей здобувачів вищої освіти та забезпечення набуття ними соціальних навичок (soft skills), що відповідають визначеним цілям освітніх програм; 2) поглиблення / вдосконалення фахових компетентностей здобувачів вищої освіти;
  • вибору навчальних дисциплін за блоками (за їх наявності в навчальному плані);
  • виборунавчальних дисциплін в іншому закладі вищої освіти під час реалізації права на академічну мобільність.

Де розміщено Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти?

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти розміщено:

  • на вебсайті університету в рубриці «СТУДЕНТУ»;
  • в модульному об’єктно-орієнтованому динамічному навчальному середовищі (MOODLE).

Чи можна здобувачеві вищої освіти, який навчається на першому (бакалаврському) рівні, обирати дисципліни, які передбачені Каталогом для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня?

Так, можна, але за погодженням із деканом факультету / директором навчально-наукового інституту, на якому вони навчаються.

У які терміни здійснюється вибір навчальних дисциплін?

Здобувачі вищої освіти І-ІІІ курсів першого (бакалаврського) рівня, І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм здобуття вищої освіти:

  • ознайомлюються із Каталогом, який розміщено на вебсайті університету;
  • здійснюють вибір із переліку навчальних дисциплін, що розміщений у модульному об’єктно-орієнтованому динамічному навчальному середовищі (MOODLE), до 01 березня поточного навчального року, який передує навчальному року, у якому будуть вивчати навчальну дисципліну.

Який нормативний документ  університету  регламентує порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти?

Порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в університету регламентує Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція) ( https://kpnu.edu.ua/publichna-informatsiia/).

До кого можна звернутися у разі виникнення питань щодо вибору навчальних дисциплін?

Консультаційний супровід здобувачів вищої освіти здійснює куратор академічної групи студентів.

Чи можна обирати навчальні дисципліни на 2023-2024 навчальний рік?

Так, уже потрібно ознайомитися із Каталогами навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти на 2023-2024 навчальний рік, які розміщено на вебсайті університету.

Для зручності вибору створено гугл-форми:

КАТАЛОГ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ 2023-2024 магістр (денна форма здобуття вищої освіти)

КАТАЛОГ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ 2023-2024 магістр (заочна форма здобуття вищої освіти)

КАТАЛОГ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ 2023-2024 бакалавр (денна форма здобуття вищої освіти)

Формування індивідуальних освітніх траєкторій: питання-відповіді