Міністерство освіти і науки України

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

ІI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ІНОЗЕМНА МОВА У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ:

ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

9 квітня 2020 року, м. Кам’янець-Подільський

 

Шановні колеги!

Кафедра німецької мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка запрошує науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, аспірантів та здобувачів, студентів взяти участь у конференції «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи»

 

Наукова проблематика конференції:

 1. Теоретичні та методологічні проблеми дослідження мови.
 2. Інноваційні технології у теорії та практиці викладання мови і літератури.
 3. Актуальні проблеми перекладу.
 4. Іноземна мова у підготовці фахівців в умовах глобалізації.

 

Робочі мови конференції: українська, німецька, англійська.

Результатом конференції має стати обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної філологічної науки в Україні та світі, а також оприлюднення збірника тез доповідей на сайті кафедри deutsch.kpnu.edu.ua та відправка електронною поштою авторам,.

 

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:

 1. До 1 квітня 2020 року (включно) надіслати на електронну адресу оргкомітету:

1.1. тези доповіді українською, німецькою чи англійською мовами (обсяг до 4 сторінок);

1.2. відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску;

1.3. заявку на участь у конференції. Назва надісланих матеріалів має включати в себе прізвище автора та ініціали (Наприклад: КушнірТМ_Тези; КушнірТМ_Внесок; КушнірТМ_Заявка)

 1. Сплатити переказом коштів на картку ПриватБанку за номером 4149 4991 1835 2168 (Калинюк Тетяна Василівна) організаційний внесок, розмір якого залежить від форми участі:
 • 50 грн (заочна участь, яка включає витрати на підготовку електронного варіанту програми та збірника тез);
 • 100 грн. (заочна участь, яка включає витрати на підготовку друкованого варіанту програми та збірника тез);
 • 150 грн. (очна участь у роботі конференції, друкований варіант матеріалів конференції, кава-брейк, обід).

Проїзд, проживання та розсилка друкованого варіанту матеріалів конференції здійснюється за кошти учасників.

Одноосібні публікації докторів наук та професорів безкоштовні.

Друкований примірник збірника буде надісланий в травні 2020 року за рахунок коштів автора через «Нову пошту».

 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ТЕЗ

 1. Текст набирати шрифтом “TimesNewRoman”, розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1 см. Параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см.
 2. У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу, шрифту, положення символів табуляції).
 3. У тексті використовується дефіс “-“, який не відділяється пропусками, і тире “—“ (Alt+0151), яке відділяється з обох боків пропусками. Перед розділовими знаками пропуск не ставиться, а після них — ставиться. Дужки та лапки безпосередньо охоплюють текстовий блок і відділяються лише зовні пропусками.
 4. Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).
 5. Посилання на використані джерела в тексті робити за зразком [2, с. 364; 5, с. 127; 7-9], де перша цифра — номер джерела в списку використаних джерел, номер сторінки через кому, декілька джерел через крапку з комою або через дефіс.
 6. Елементи заголовку: перший рядок – інформація про автора (авторів) за зразком; наступний абзац — назва статті. Далі подається текст тез.
 7. Після тексту тез по центру подається заголовок Список використаних джерел і в алфавітному порядку наводяться всі використані джерела. Список використаних джерел оформлюється за вимогами ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).

 

Матеріали, які не відповідатимуть вимогам, будуть відхилені. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань.

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ (для науково-педагогічних працівників)

Ім’я та прізвище викладача

науковий ступінь, вчене звання,

посада, назва установи

НАЗВА

Текст

Список використаних джерел

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ (для студентів та магістрантів)

Ім’я та прізвище студента

Назва навчального закладу

Науковий керівник:

Ім’я та прізвище викладача

науковий ступінь, вчене звання,

посада, назва установи

НАЗВА

Текст

Список використаних джерел

  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (ВЗІРЕЦЬ)

 1. Безхутрий Ю. М. Художній світ Миколи Хвильового URL: http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/Bezkhoutry.pdf (дата звернення 10.12.2018).
 2. Земская Е. А. Современныйрусский язык. Словообразование: учебное пособие. Изд3-е., испр.М. : Флинта, 2006. 328 с.
 3. Каракуця О. М. Фразеологізми української мови з компонентом душа (структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.01. Харків, 2002. 19 с.
 4. Слинько І. І.,ГуйванюкН. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної української літературної мови: Проблемні питання: навч. посібник. К. : Вища шк., 1994. 670 с.
 5. Ужченко В. Д. Нові лінгвістичні парадигми «концепт – фразеологізм – мовна картина світу» Східнословянські мови в їх історичному розвитку: збірник наукових праць. Запоріжжя, 2006. С. 146-151.
 6. Щукин В. Заметки о мифопоэтике «Грозы».Вопросы литературы. 2006. № 3 (май-июнь). URL :http://magazines.russ.ru/voplit/2006/3/shu6-pr.htm1 (дата звернення 10.12.2018).
 7. Evans V. Cognitive Linguistics. An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. 830 p.

Заявка

на участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи»

9 квітня 2020 року, м.  Кам’янець-Подільський

Прізвище, ім’я та по батькові  
Тема доповіді  
Назва секції  
Установа  
Посада  
Науковий ступінь, вчене звання  
Поштова адреса  
E-mail  
Телефон  
Форма участі (очна чи заочна)  
Пакет матеріалів конференції

(потрібне підкреслити)

Електронний Друкований
Номер та адреса відділення Нової пошти (у разі необхідності надіслати друкований пакет матеріалів конференції)

 

Контакти організаційного комітету:

Боднарчук Тетяна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри німецької мови, телефон – 0977260718, 0506088275, електронна пошта tvbodnarchuk@gmail.com

Калинюк Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови, телефон – 0985085846, електронна пошта kalynka13@ukr.net

 

З повагою і сподіваннями на співпрацю оргкомітет конференції!

 

ІI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІНОЗЕМНА МОВА У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»