Навчальна ознайомлювальна педагогічна практика є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література).

   Навчальна ознайомлювальна педагогічна практика є логічним продовженням професійної підготовки студента-бакалавра в університеті, що розпочинається навчальною психолого-педагогічною практикою на ІІ курсі. Вона сприяє формуванню позитивного ставлення до обраної професії та індивідуального стилю викладання, стимулюванню мотивації до творчої, дослідницької діяльності, а також спонукає здобувачів-практикантів до подальшої активності та самостійності в набутті професійних навичок та вмінь.

    Серед завдань цього виду практики визначено формування у здобувачів вищої освіти уміння проводити індивідуальні дослідницькі проєкти (PEP за програмою Goethe Institut“DLL”) з використанням ефективних методів і методик навчання німецької, англійської/польської мов та зарубіжної літератури.  На настановній конференції керівники практики від фахових кафедр ознайомили здобувачі освіти зі змістом завдань  з фаху і педагогічної підготовки, вимогами щодо оформлення звітної документації, критеріями оцінювання  тощо.

Навчальна ознайомлювальна педагогічна практика (бакалаври, група Nim1-B19)